Magyar nyelv és irodalom/Fejlesztendő képességek

Az Alsós tanítói portálból

< Magyar nyelv és irodalom
Hittig (Talk | Szerkesztései) 2016. május 23., 17:03 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

Tartalomjegyzék

1.Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése

a) Gondolatok, információk, érzelmek és vélemények egyszerű,

érthető és hatékony közlése.

b) Beszédhelyzetnek megfelelő közlés használata.

c) Figyelem a gondos hangképzésre, beszédlégzésre

d) A nem verbális kommunikáció néhány elemének megfigyelése.

e) Az üzenet lényegének érzelmi tartalmának megértése.

f) Megfelelő szókincs használata.

h) Saját vélemények megfogalmazása, vitákban való részvétel.

2.Olvasás, írott szöveg megértése

a) Az olvasás jelrendszerének elsajátítása.

b)A tanult betűk összeolvasása, szavak, szószerkezetek mondatok

hangos olvasása.

c)Hangos és néma olvasás gyakorlása.

d)Különböző mondatfajták hanglejtésének megfigyelése és reprodukálása a hangos olvasásban.

e)Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott szövegekkel összefüggésekben.

f) Az értelmező hangos olvasás folyamatos gyakorlása.

3.Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás

a)Az írás jelrendszerének elsajátítása, s az ehhez szükséges képességek fejlesztése

b) Az eszközszintű íráshasználat fokozatos begyakorlása.

c)Mondatalkotás, néhány mondat összekapcsolásával szövegalkotás.

d)A szöveg tagolásának gyakorlása.

e)A tanult helyesírási, nyelvhasználati és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása.

4. A tanulási képesség fejlesztése

a)Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása.

b) Tapasztalatszerzés, ismeretek, adatok, információ gyűjtésében.

c)Vázlatkészítés tanítói irányítással, a vázlatok bővítése, szűkítése

megadott szempontok szerint.

5. Ismeretek az anyanyelvről

a) Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése. /pl.: hang, szó, mondat/

b) Szókincsgyakorlatok –aktív, passzív.

c) Alkalmazkodás a kommunikációs folyamatokhoz.

e) Az írás jelrendszerének megismerése, a kiejtés és írás

megfeleltetése.

6. Ismeretek az irodalomról

a) Az olvasás iránti érzelmi és gondolati érdeklődés felkeltése.

b) Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású lírai művekkel.

c) A költő nyelv néhány sajátosságának megfigyelése.

d) A versszak felismerése, egyszerű jellemzése.

e) Rövidebb epikai művek és népköltészeti alkotások olvasása.

f) A népköltészet és a műköltészet különbségeinek megtapasztalása.

g) A mű cselekményének kezdő és végpontjának, idejének, helyszínének, szereplőinek megállapítása.

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése

a) A szomorú és a vidám, a szép és a csúnya megkülönböztetése

különféle verbális és képi szövegekről folytatott beszélgetésekben.

b) A műélvezet minél gyakoribb megtapasztalása.

c) Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus játékokkal.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.