Matematika/Módszertani alapelvek/Az absztrakció megtervezése

Az Alsós tanítói portálból

Fontos alapelvünk az absztrakció kidolgozása a tananyagon belül és az egyes tanítási órákon is. A tanulás, az ismeretszerzés útja alsó tagozatban csak induktív lehet. Ez megszabja az elemi szintű matematikatanítás módszertani alapelveit (eszközhasználat, a gyerek saját tempójának, differenciált megismerési módszereinek tiszteletben tartása, az absztrahálás kidolgozása, segítése). A tananyag építkezése biztosítja a fogalmak hosszú időn át való érlelését.

Egy-egy téma többször visszatér, sokfajta tapasztalat egyesül, ráépül egy-egy újabb tartalom, míg a fogalom definiálódik esetleg csak 12-16 éves korban. Például a valószínűségi megfigyelésekből csak gimnáziumban lesz számítás, képlet, kiérlelt fogalom. A matematikatanulási nehézségek abból erednek, hogy valahol megszakadt az absztrakciós folyamat. Egy-egy fontos tapasztalat elmaradt, helyette verbális ismeretnyújtás folyt. Varga Tamás érdeme, hogy felismerte, nem elég alsóban csak számolást, mérést tanítani, hanem a matematika többi területén is el kell kezdeni a tapasztalatszerzést, mert szükség van az elnyújtott tapasztalatszerzésre. Lássuk például a törtek témáját a tananyag rendszerében! 1. osztályban egyenlő darabokkal rak ki a kisgyerek mennyiségeket. Másodikban részekre osztunk. Az 1-et is felezzük, negyedeljük. Harmadikban megismerkedünk az egységtörtekkel, egységtörtek többszöröseivel (inkább csak a konvencionális, jól belátható esetekben -ketted, harmad, negyed, ötöd, hatod, nyolcad, kilenced, tized tizenketted). Negyedikben a tört sokféle neve a fő téma, s kiegészítünk 1 ill. 2 egészre. Ötödik-hatodik  osztályban műveleteket végezünk pozitív és negatív törtekkel.

A konkrét tapasztalatszerzés csak első szakasza az absztrakciós folyamatnak, és fontos betartanunk annak további lépéseit is.

tevékenység - eljátszás

kirakás

rajzos megjelenítés

jelekkel való megjelenítés

számokkal, jelekkel való lejegyzés

Az absztrakciós folyamat nem a konkrétumtól a jelekig tartó út egyetlen, egyszeri bejárását jelenti. Más-más alkalommal, más-más tevékenységekkel, más számokkal járjuk végig ugyanazt az utat mindaddig, amíg maga az elvont művelet, a fogalom is ki nem fejezi a sok egyediben lévő közös lényeget. Feladataink rendszerében többször is lehetőséget kínálunk a gyereknek a konkréthoz való visszatérésre, mindannyiszor, ahányszor erre szüksége van. Bejáratjuk ezzel az absztrakciós út fordítottját is: az elvont jelekhez, számokhoz, a művelethez kérjük a konkrét kirakást, megjelenítést, szöveg alkotását. Ezekkel a módszertani elvekkel együtt jár az eszközök sokszínű használata.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.