Magyar nyelv és irodalom/Támasz/A napközis tanulás/Tanulásirányítás/Kézség- és képességfejlesztés

Az Alsós tanítói portálból

A fejlesztő munka, a korrekció lényege nem más, mint egyéni törődés a rászorulókkal. A segítségnyújtáshoz előbb fel kell derítenünk a tanulási problémák okait. A tanítóval közösen konkrét szempontok szerinti megfigyeléssel próbáljuk meg kideríteni a probléma eredetét, okait. Természetesen súlyosabb esetben szakember segítségét kérjük. (Logopédus, pszichológus.) Ezek után közösen kidolgozzuk a hiánypótló, felzárkóztató gyakorlatokat betartva a fokozatosság elvét és a speciális és komplex gyakorlás egymást kiegészítő használatát. Például speciális gyakorlattal fejlesztem az összeolvasás készségét, csak ezek után térek rá a tartalom elmondásának komplex gyakorlására.

Mindig csak rövidtávra, 1-2 hónapra tervezünk, hiszen minden kisgyerek más-más módon halad előre. Ezeket a tervezett gyakorlatokat rendszeresen kell végeznünk. Naponta, de lagalább heti 3 alkalommal, 3-5-10 perces időtartammal.

Lehetséges a fejlesztés egyénileg is, de kiscsoportban is végezhetünk hatékony fejlesztést. Például harmadik osztály évelején, mikor a halmazállapotokról tanulnak, de van még néhány kisgyerek, akiknek továbbra is szükségük van a mindennapos gyakorlásra. Külön asztalhoz ültetjük őket és az önálló tanulás elején 5 percben gyakorolunk. A gyerekek természetesen nem tudják, hogy miért ülnek együtt.

Fontos a fejlesztés szempontjából a gyakoroltatás helye a napközis napirendben. Tanulási időben több helyen végezhetjük ezt a munkát, természetesen suttogva. Az önálló tanulás elején, két tantárgy közé is elhelyezhetjük, mert a tevékenység váltás pihentet, valamint segíthet a következő lecke hibátlan elvégzésében. Végezhetjük még az ellenőrzés szakaszában, ha felelősök ellenőrzik a leckét.

 

A tervezett szabadidős tevékenységek is számtalan lehetőséget nyújtanak.

 

Fejletlen beszédkészség esetén: a gyerekek tudatos beszéltetése, bábjátékba bevonása, illusztrációról szóbeli ismertetés kérése

 

Fejletlen íráskészség esetén: Finommozgást fejlesztő tevékenységek szervezése - agyagozás, gyöngyfűzés, mozaikkép készítés, papírvágás, gyurmázás.

 

Görcsös ceruzafogás esetén: ecsetrajz, nagyméretű krétarajz készítése.

 

Gyenge szövegértésű gyermekkel rendszeres meseolvasás kapcsán elképzeltetjük a helyszínt, a szereplőket, az eseményt, és a kialakult belső képet, elmondatjuk vagy lerajzoltatjuk. Adhatunk olyan feladatot is, hogy érdekes cikket keressen újságokban, és arról számoljon be. Motivációs bázisnak is kiváló.

 

Önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése szellemi vetélkedőkkel és az ezekre való felkészüléssel történhet. Gyűjtőmunkát igénylő feladatokat adhatunk.

 

Látási emlékezetre építés. kártyákra kerülnek betűk vagy szavak, ezeket rövid ideig megfigyeltetjük. Valamilyen szempont alapján kérjük a felidézést.

 

Szövegértő képesség fejlesztése: A szövegértés függ a megfigyelő-, lényeg-kiemelő-, emlékezőképesség minőségétől, valamint a szókincs nagyságától és a figyelemkoncentráció tartósságának mértékétől.

Lényegkiemelő-képesség fejlesztése:

- tömörítés képességének fejlesztése

- szövegek értelmi tagolása (kulcsszavak)

- vázlatkészítés

Megfigyelő-emlékezőképesség, szókincs, figyelem és gondolkodás fejlesztése:

-  Füles rejtvényei, labirintus játékok, BOA feladatok, hibakereső feladványok, Dörmögőből szókereső játékok.

-  Szótag-játék: Hallott szavak szótagszámának lejegyzése. Elválasztási hibákat is korrigál.

-  Szórejtvény: Tanult tantárgyak tananyagából készítjük.

-  Különböző halmazok megfigyeltetése: Válogatás megadott szempont alapján, megfigyelési idő csökkentésével.

-  Ritmikai játékok: Ritmikus visszhang, ritmikus futótűz, ütemváltó játékok.

-  Kakukktojás játék: Oda nem illő szavak kiválogatása.

-  Szövegben való tájékozódást segítő gyakorlatok: Ismétlődő szavak keresése időre. Fontos adatok keresése időre. Válogató olvasás technikai, tartalmi, grammatikai, stiláris szempontok alapján.

 

A különböző készségek fejlesztése összetett feladat a magyar nyelv és irodalom tantárgy erre kiválóan alkalmas. A tananyag nagyon sokféle tevékenységet igényel, és ráadásul ezek nagy része alapkészség. Harmadik-negyedik osztályban ezt a tantárgyat használjuk a leggyakrabban sokféle tanulási technika megtanítására.

A megfigyelő-képesség, a hallási és látási emlékezet, a gondolkodási képesség, a figyelem terjedelme és tartóssága is fejlődik a fenti gyakorlat típusokkal.

A hallási és látási emlékezet fejlesztését is sorolhatjuk a mindennapos általános fejlesztési feladatok sorába. A megfigyelő-emlékezőképesség fejlesztésére akkor van szükség, ha bármelyik tanulónál ilyen problémát észlelünk.

 

Az ellenőrzés és önellenőrzés képességének fejlesztése kiemelkedő feladat, hiszen mindennap szüksége van a kisgyereknek házi feladatai elkészítésében ezeknek a képességeknek a mozgósítására.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.