Környezetismeret/Tanterv/Vertikális tananyagtartalom, a fejlesztés várható eredményei

Az Alsós tanítói portálból

A közoktatási törvény ez évi módosítása alapján változtak a fejlesztési szakaszok korábbi hagyományos elnevezései. Többé nem beszél alsó és felső tagozatról, hanem a következő részekre osztja az általános iskolai tanulás nyolc esztendejét:

1 – 2. osztály: Bevezető szakasz,

3 – 4. osztály: Előkészítő szakasz,

5 – 6. osztály: Alapozó szakasz,

7 – 8. osztály: Fejlesztő szakasz.

Ennek megfelelően, valamint a készülő új Nemzeti alaptanterv útmutatásai alapján nekünk is újra kell gondolnunk helyi tantervünk témaköreit, az abban rögzített tananyagtartalmak kiválasztását és elrendezését és természetesen az ahhoz kapcsolódó követelményeket. Korábban ez utóbbit a továbbhaladás feltételeként definiáltuk, ám a továbbiakban az új szabályozás szellemében, - mely tudjuk a továbbhaladás kérdéseit is újraértelmezte – célszerűbb lesz a fejlesztés várható eredményei kifejezést használnunk.

A jelenleg érvényben lévő helyi tanterv még a kerettanterv útmutatásaira épül, mely szintén egy fejlesztési szakasznak tekinti az első és második évfolyamot. Így első osztály végén nem határoz meg továbbhaladáshoz szükséges feltételt. Annál is inkább szerencsés ez, mert tudjuk, hogy 2004 szeptemberétől nem, illetve csak a szülők hozzájárulásával akadályozhatjuk a tanuló továbbhaladását. Figyelemre méltó szempont az is, hogy a következő tanév elejétől a bevezető,- és előkészítő szakaszban (korábbi elnevezését használva tehát az alsó tagozaton) kötelező lesz áttérnünk a tanulók szöveges értékelésére. Az év folyamán, ennek szellemében tehát át kell dolgoznunk a jelenlegi tantervünk követelményrendszerét is. Honlapunk ezen része értelemszerűen tehát változni fog.

A fejlesztés várható eredményei a 2. évfolyam végén:

- Érzékelhető és mérhető tulajdonságok vizsgálata tevékenységek útján. A tulajdonságok megnevezése tanítói segítséggel.

- A megfigyelés, mérés adatainak lejegyzése, összehasonlítása, csoportosítása, rendezése tanítói segítséggel.

- Az élő természet vizsgált szempontjainak felismerése (élőhely, életmód, életfeltételek).

- Növény, állat, ember bemutatása külső tulajdonságok alapján.

- Alapvető egészségmegőrző szokások kialakulása. Tájékozódás a saját testen.

- A napszakok nevének helyes használata. Az évszakok és hónapok helyes sorrendben való felsorolása.

- Az évszakok jellemző időjárási jelenségeinek megnevezése.

- A „hely, helyzet” kifejezések ismerete és helyes használata. Az otthon és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrások megnevezése, törekvés azok elkerülésére.

- A lakóhely főbb jellegzetességeinek ismerete.

- A település hagyományai közül egynek az ismerete.

- A foglalkozásokon, tanítási órákon való motivált, aktív tevékenység.

A 3. évfolyam végén:

- Az élő-, és élettelen természet jelenségeinek folyamatos megfigyelése, a tapasztalatok rögzítése írásban.

- Néhány fontosabb, jellemző élőlény testfelépítésének, életmódjának, környezetével való kapcsolatának felismerése.

- Egyszerű kísérletek elvégzése, tapasztalatok, összefüggések, kapcsolatok, következtetések megfogalmazása tanítói segítséggel.

- Egyszerű mérő-, és vizsgálóeszközök (hőmérő, méterrúd, óra) használata.

- A fővilágtájak helyes megállapítása iránytű segítségével.

- A felszíni formák felismerése, megnevezése.

- Példák felsorolása az anyagok halmazállapot-változásaira.

- Az „olvadás, oldódás” szavak helyes használata.

- A mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámának ismerete.

- Az egészséges és beteg állapot felismerése, megkülönböztetése.

A 4. évfolyam végén:

- Válaszadás tanítói kérdésekre összefüggő felelettel.

- Egy-egy ismert növény, emlős, madár, gerinctelen állat bemutatása a lakóhely környezetéből. Az életükhöz nélkülözhetetlen környezeti feltételek megnevezése.

- Környezetszennyező források megnevezése, azok egészségkárosító hatásainak ismerete.

- Törekvés az egészség megőrzésére, az azt veszélyeztető tényezők ismerete, elkerülése.

- A domborzat jelölése a térképen. A lakóhely megkeresése Magyarország domborzati térképén.

- A lakóhely védett természeti értékeinek ismerete, megóvása.

Eltérő településtípusok különbségeinek megnevezése.

A szomszédos település megközelítési módjainak ismerete.

- Közlekedés, kerékpározás közben fellépő veszélyhelyzetek megnevezése, törekvés azok kikerülésére.

- A lakóhelyen élő népcsoportok ismerete, megnevezése.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.