Környezetismeret/Tanterv/A tananyag koncentrikus bővülése 1-4. oszályig

Az Alsós tanítói portálból

Tartalomjegyzék

 

Témakör


1. osztály


2. osztály


3. osztály

4. osztály


1. A megismerési módszerek alapozása


A közvetlen környezet megfigyelése,

A tapasztalatok kifejezése szóban, rajzzal


A megfigyelt tulajdonságok összehasonlítása,

Csoportosítások,

rendezések,

Egyszerű mérések alkalmi és szabvány egységekkel, adatok lejegyzése rajzzal és írásban tanítói segítséggel,


A megismerési módszerek segítségével elemi természettudományos ismeretek szerzése,

Mérések, mérés-soro-

zatok végzése,

A tapasztalatok megjelenítése egyszerű ábrával,

Vizsgálatok, kísérletek, oksági összefüggések keresése,

Könyvek használata

(enciklopédia, képes határozók)  


Tájékozódás, helymeghatározás,

Mérések, a mértékegységek használata,

Megfigyelés, leírás, a tapasztalatok megfogalmazása, lejegyzése, rendezése, elemzése,

Az egyéni ismeretszerzés megalapozása, búvárkodás a könyvtárban,

Önálló beszámolók, összefüggő feleletek


2. Az élettelen természet alapismeretei


Tárgyak, anyagok érzékelhető tulajdonságai, Az időjárás megfigyelése, adatok rögzítése rajzzal,

Év-évszak, nap-napszak,

A víz megjelenési formái


Tárgyak, anyagok mérhető tulajdonságai, becslés- mérés-összehasonlítás,

Anyagok csoportosítása,

Élelmiszerek,

A környezetet szennyező-, és a szervezetre veszélyes anyagok


A föld, a víz, a levegő érzékelhető tulajdonságai,

Halmazállapot-változások megfigyelése,

Egyszerű fizikai, kémiai kölcsönhatások megfigyelése,

Kölcsönhatások a földrajzi környezetben,

Az égés, éghető és éghetetlen anyagok,

Az időjárás tényezői, adatok lejegyzése grafikonos ábrával


Környezetünk tisztasága, szennyezettsége, lakóhelyünk megfigyelése,

A környezetszennyezés hatása az élőlényekre,

A megelőzés, védekezés lehetőségei,

Környezetvédelem,

különválogató hulladékgyűjtés,

 


3. Az élő természet alapismeretei


Az élő és élettelen közötti különbség,

A közvetlen környezetben előforduló gyakori növények és állatok megfigyelése,

A fa és a bokor részei,

Állatok és kicsinyeik,

Az állatmesék és valóság


Élőlények-életjelenségek,

Növények megfigyelése: lágyszárúak, fás szárúak, cserjék, bokrok, lombhullató és örökzöld fák,

Termesztett növények és felhasználásuk, növényi táplálékaink,

Az állatok viselkedésének megfigyelése; csoportosításuk: emlősök, madarak,

Természetvédő és károsító tevékenységek elkülönítése


A növények és az állatok életfeltételei;

kapcsolatuk, egymásra utaltságuk,

A növényi élet szakaszai, változásai az egyes évszakokban,

Az állatok életmódbeli különbsége: táplálkozásuk, alkalmazkodásuk a környezetükhöz;

Az ember szerepe a környezetében élő élőlények életfeltételeinek alakításában,

Az állatok gondozása: vadvédelem, madáretetés, háziállatok gondozása


A környezetünkben megfigyelhető élőhelyek jellemzői:

Az erdő, mező és vízpart élővilágának megfigyelése, összehasonlítása,

Néhány jellegzetes madár, emlős, rovar, (bogár) jellemző jegyeinek megfigyelése, leírása, összehasonlítása,

Kultúrnövények megfigyelése, termesztésük, felhasználásuk,

Az állatok táplálékláncba sorolása,

Az ember hatása az élőhelyekre, a természet védelmének fontossága,

Természetvédelmi területek, védett természeti értékek


4. Testünk és életműködéseink


Testünk főbb részei,

Szervezetünk ritmusai,

Érzékszervek, érzékletek

Életjelenségeink,

Egészség és betegség, balesetmegelőzés, segítségkérés balesetkor,

Az évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözködés


Mérések az emberi testen,

Szervezetünk mérhető tulajdonságai: szívverés, légzésszám, pulzus, testhőmérséklet,

A helyes fog-, és testápolás, az orvos gyógyító munkája,

A környezet szervezetünkre gyakorolt leggyakoribb hatásai:

napsugárzás, hő,

zaj, szennyezett levegő, élősködők, televízió


Az egészséges táplálkozás,

A gondos testápolás, tisztálkodási szokások (száj, haj, köröm),

A betegségek tünetei (rossz közérzet, láz, fájdalom, hasmenés, hányás), a védőoltások fontossága,

A beteglátogatás, betegápolás szabályai,

A kuruzslás veszélyei


Az emberi élet szakaszai,

A különböző korú emberek szervezetének, életműködésének összehasonlítása,

Helyes és helytelen szokásaink,

Az egészséget károsító szokások kialakulása, veszélyei, felkészülés az elutasításukra,

A reklámok hatása az életmódunkra


5. Tájékozódási alapismeretek, közlekedés, a lakóhely ismerete


Saját testünkhöz viszonyított irányok (előtte, mögötte, mellette, fölötte, alatta, jobbra, balra),

Az iskolánk neve, pontos címe, legfontosabb helyiségei, azok rendeltetése,

Az iskola közvetlen környezete: közterek, intézmények, épületek, jellegzetességek,

A tanuló lakóhelyének pontos címe,

A gyalogos közlekedés szabályai, a közlekedési lámpa, és a rendőr karjelzései


A lakóhely és az iskola környékének természetföldrajzi jellemzői (felszíni formái, vizei), nevezetességei (épületek, közterületek, üzletek),

A közlekedés szabályai városi környezetben, magatartásformák a biztonságos közlekedésben,

A gyermekekkel történő balesetek okai, megelőzésük,

A településhez fűződő hagyományok, mesék, mondák, történetek,

A település utcái, házai egykor és most, lakóinak élete régen és ma,

Érdekességek a kerület életéből

 


A lakóhely felszíni formáinak, vizeinek felismerése, jellemzői,

A felszíni forma és az időjárási tényezők kölcsönhatása,

Egyszerű alaprajzok, útvonalrajzok készítése, leolvasása, arányos kicsinyítés, nagyítás,

A valóság ábrázolása a térkép jeleivel,

A négy fő világtáj, az iránytű használata,

A lakóhely jellemző közlekedési eszközei,

A helyi és távolsági tömegközlekedés eszközei,

Helyes és helytelen utazási szokásaink,

A gyerekek, mint a balesetek okozói, balesetmegelőzés,

Élet a fővárosban és az ország más vidékein

 

 


A domborzat és a vízrajz ábrázolása a térképen,

Különböző domborzatú tájak, legnagyobb folyóink, tavaink felismerése Magyarország domborzati és vízrajzi térképén,

A lakóhely a térképen,

Tájaink képekben,

Tájékozódási gyakorlatok a szabadban és a tanteremben,

Alaprajzok készítése, leolvasása,

Magyarország nagy tájainak felismerése képek, leírások alapján,

Tájegységek, vizek és a főváros,

A kerékpáros közlekedés szabályai és veszélyei, balesetek elkerülése,

Kerékpáros útvonalak megtervezése,

Hazánk természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben,

Településtípusok (város, falu, tanya)


6. Tanulmányi séták, kirándulások, erdei iskola


Tanulmányi séták az iskola környékén,

Tanulmányi kirándulás Budapesten és annak környékén


Tanulmányi séták Budapesten,

Tanulmányi kirándulás vagy többnapos erdei iskola szervezése egy erdős helyhez


Tanulmányi kirándulások Budapest környékén,

Történelmi emlékhely felkeresése,

Erdei iskola szervezése erdő, mező vagy vízpart mellé


Budapesti körséta keretében nevezetes emlékhelyek, intézmények, közterek, parkok felkeresése,

Erdei iskola szervezése hazánk valamelyik nagy tájegységére

A laphoz nem tartoznak aloldalak.