Matematika/Tanterv/Geometria, mérés/A geometriatanítás célja/A tananyag

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

</tr>

A tananyag 1-4. osztályban

1.osztály

2. osztály

3.osztály

4. osztály

Alkotá-sok tér-ben


Geometriai alkotások geometriai tulajdonsá-gok és kapcsolatok megtapaszta-lására


Építések modell, ábra alapján. Építés alap-rajzon.

 

 


Válogatások térben

Építések adott feltételekkel.


Testekből új test építése.

Egész test létrehozása.

Élváz építése.

Építmények válogatása, osztályozása. Lapok, élek, csúcsok vizsgálata.


Lapkészletek-ből testek építése – la-pok élek, csú-csok

 

 

 

Síkbeli alkotások


Síkidomok szétválogatása

Kirakások mozaikkal, szívószálakkal


Síkidomok előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal. Sokszögek néhány tulajdonságának megfigyelése

Válogatások síkban


Síklapokból

Festéssel

Határvonalak kirakása

Gumikarika kifeszítésével

Rajzzal

Síklapok válogatása, osztályozása


Síklapok létrehozása

Nevezetes térformák


 


Téglatestek válogatása a lapok száma szerint.


Téglatest, kocka, gömb néhány tulajdonságának megfigyelése


Téglatest és kocka tulaj-donságai. Élvázuk. Testhálóik megfigyelése

Nevezetes síkformák


 


Téglalap, négyzet előállítása hajtoga-tással


Téglalap, négyzet, kör néhány tulajdonságának megfigyelése


Téglalap és négyzet összes tulajdonságá-nak összegyűj-tése.

Geometriai transzformációk


Tükrözések – egyszerű szimmetrikus alakzatok megfigyelése, felismerése, tükörhaszná-lat


„Tükrös formák”, előállítása hajtogatással, tépéssel, nyírással, rajzzal. A tükörkép térbeli és síkbeli megfigyelése  és előállítása


Egybevágó, hasonló, nem hasonló nyújtás, zsugorí-tás, eltolás, elforgatás

tükrözés tevékenységgel. Az alak változásának vagy megmaradásának megfigyelése


Egybevágóság

Eltolás

Elforgatás

Tükrözés

Hasonlóság – nagyítás/(kicsi-nyítés)

 

Tájékozódás térben és síkban


Mozgás, rajzolás irányok megadásával


Tájékozódás helymeghatározás-sal


Sorrend, irány és távolság megfigyelése térben és síkban 

Útvonalrajzok


Helymeghatá-rozás Sorrend, irány és távol-ság megfigye-lése térben és síkban.

Térképvázla-tok

(Koncentráció más tantár-gyakkal)

Geometriai mennyiségek és mérésük

Mennyiségek összehasonlí-tása kirakás-sal. Mérés alkalmi egységekkel. Kapcsolat métékegység és mérőszám között.

m, l, kg, hét nap, óra használata

Becslés, mérés. Alkalmi és szabvány egységek haszná-lata, mérőeszközök használata, a mérés eredményének leolvasása

Hosszúság: m dm cm; űrtartalom: l, dl; tömeg: kg, dkg; idő: óra, perc, nap, hét, hónap év;  terület: mérése lefedéssel.

Mérések összeméréssel és alkalmi egységekkel

Térfogatmérés szemléleti alapon Kerületmérés körül-kerítéssel Területmérés lefedéssel (hézagmentes-ség) Szög mérése hajtogatott derékszöggel

Új mértékegységek: km, mm, cl, ml, g, t, másodperc. Át- és beváltások konkrét mérések kapcsán.

 

Terület, kerület, felszín vizsgálata. Mérés szabványos mértékegysé-gekkel. Át- és beváltások konkrét mérés kapcsán. Szögmérés derékszög felével, negyedével.

 

További oldalak