Matematika/Tanterv

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<p class=normal><span>Matematikatanításunk szemlélete és
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
a matematika tantervek szemlélete az elmúlt negyven évben szorosan
+
-
összefonódott. Az egyes tantervi változatok egyre inkább a varga tamási
+
-
gondolat felé közelednek (Lásd a Módszertani alapelvek fejezetben részletesen!).
+
-
Más tantárgynál a tantervi változások nagy koncepciós változásokat is
+
-
felvetettek, erre a matematika tantárgynál nem volt akkora szükség, mivel
+
-
alapjaiban hordozta a legmodernebb szemléletet. A gyermekek életkori
+
-
sajátosságaihoz alkalmazkodó egyénre szabott képességfejlesztés, a gondolkodás
+
-
fejlesztése, a matematikai gondolkodási módszerek alkalmazása (más tantárgyak
+
-
tanulásában is)), a cselekvő tapasztalatszerzés a sokoldalú érzékelés
+
-
bevonásával, az induktív tanulási út követése, a spirális tananyag építkezés
+
-
már az első tantervi változatban is szerepelt (1978-as Tanterv). A
+
-
beszűkült számtan-mértan tanulása helyett már a matematika tanulása, a
+
-
különböző matematikai témák bevonása megjelent benne. A tapasztalatok
+
-
feldolgozása után a 1986-os korrekció ezeket az alapokat nem változtatta meg,
+
-
csak korszerűsítette, s még gyerek közelibbé tette. Szűkítette a
+
-
számkört negyedik osztályban, még inkább hangsúlyozta a szemléletformálást és
+
-
tapasztalatszerzést, a halmazok-logika, geometria, kombinatorika, valószínűség,
+
-
statisztika témákban, csökkentve a követelményeket is.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>A Nemzeti Alaptanterv (1995)
+
-
kiemelte a gondolkodási módszerek alapozását és egész tanévre kiterjedő
+
-
feladattá tette. Központi feladattá emelte a gyerekek eltérő absztrakciós
+
-
képességéhez való igazodást, a differenciált fejlesztést. Hangsúlyozta a
+
-
valóság és a matematika kapcsolatának felfedeztetését a mindennapi életben.
+
-
Felismerte, hogy a matematikai szövegértő képesség fejlesztésre szorul.
+
-
Továbbra is megtartotta a halmazszemléletet. Csökkentette a tanulóra
+
-
nehezedő terheket a követelményben és az óraszámban, de ragaszkodott az
+
-
induktív tanuláshoz és továbbra is a cselekvő tapasztalatszerzést
+
-
preferálta. Ennek a tantervnek a megvalósulása már nem problémamentes. </span></p>
+
-
 
+
-
<p class=Normal><span>A formálódó (megvitatás alatt
+
-
álló) új Nemzeti Alaptanterv megőrizni látszik a fent említett
+
-
alapgondolatokat. Sőt úgy tűnik még inkább hangsúlyozza azok
+
-
fontosságát. A matematikai gondolkodás területeinek fejlesztésével emeli a gondolkodás
+
-
általános kultúráját. Szerepe a matematika különböző arculatainak
+
-
bemutatása és érvényre juttatása, úgy mint: kulturális örökség, <span class=dvv>
+
-
gondolkodásmód, alkotótevékenység, a gondolkodás örömének
+
-
forrása,</span> a mintákban, struktúrákban tapasztalható<span class=dvv>
+
-
rend és esztétikum megjelenítője, </span>tudomány, egyéb tudományok
+
-
segítője,<span class=dvv> az iskolai tantárgyak segítője, </span>a <span class=dvv>
+
-
mindennapi élet </span>és a szakmák <span class=dvv>eszköze</span>.
+
-
…A műveltségi terület<span class=dvv> a matematika különböző
+
-
témaköreinek szerves összeépülésé</span>vel kívánja a matematika és <span class=dvv>
+
-
a matematikai gondolkodás világá</span>t feltárni. A
+
-
matematikai fogalmak, összefüggések érlelése és a gondolkodásmód kialakítása az
+
-
egyre emelkedő szintű <span class=dvv>spirális felépítés</span>t
+
-
indokolja az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési
+
-
sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő <span class=dvv>
+
-
absztrakciós képesség</span>nek megfelelően. Ez a felépítés
+
-
lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség
+
-
kibontakoztatását egyaránt. …Az életkori szakaszok folyamatában a <span class=dvv>
+
-
differenciálás</span>nak is egyre nagyobb szerepet kell kapnia.
+
-
</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=comments><span> Megnyugtató a tudat, hogy az újabb tantervi
+
-
változás is ismét hitet tesz a varga tamási matematikatanítás mellett. Ez az
+
-
igazi kulturális örökség méltónak bizonyult a továbbélésre.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
<h4><span>A matematika tanterv megvalósulása</span></h4>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
<p class=dvv><span>Az 1978-as, majd a 1986-os korrekció, a maga
+
-
módszertani alapelveivel Magyarországon évtizedeken keresztül óriási
+
-
népszerűségnek örvendett, s jelentős eredményeket hozott a
+
-
matematikatanulás terén. Hatása leginkább a tanulók tanuláshoz való pozitív
+
-
hozzáállásban és a kreatív gondolkodás magas fejlettségében nyilvánult meg. A matematika
+
-
érthetővé, s ezáltal élvezhetővé vált a gyengébb képességű
+
-
gyerekek számára is, ugyanakkor szárnyalni engedte a felfedezés örömét
+
-
kereső tehetséges tanulókat. A középiskolákba nagyobb számmal kerültek a
+
-
matematikát szerető, megalapozott tudású tanulók. Az egyetemre
+
-
jelentkezők között nőtt az érdeklődés a természettudományok
+
-
iránt. Kiváló versenyeredményekkel is büszkélkedhettek a magyar diákok és
+
-
tanáraik.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>A politikai rendszerváltás /1989/ szükségessé
+
-
tette a magyar oktatásügy átható vizsgálatát, a módszertani eljárások, az
+
-
oktatási dokumentumok, köztük a tantervek felülbírálását. Egyetlen egy területe
+
-
az oktatásnak nem esett olyan egyértelműen egységes pozitív megítélés alá,
+
-
mint az általános iskolai matematikatanítás: a <span class=dvv>Varga
+
-
módszer a legjobb</span>, minél kevesebb változtatással mentsük, örökítsük át
+
-
az utókor számára. A szinte évenként módosuló alaptantervekben (NAT változatok)
+
-
szilárdan megállta a helyét ez a matematikatanítási szemlélet, s csak a
+
-
csökkentett matematika óraszám miatt kesergett a tanítók nagy része (1995 NAT).
+
-
A nemzetközi mérések is pozitív visszaigazolással szolgáltak. Míg 1983-ban és
+
-
1999-ban az IEA-felmérések a nyolcadik évfolyamos magyar diákok egyenletes és
+
-
magas színvonalú teljesítményéről számoltak be, hazánk általában a mért
+
-
országok második harmadának az elején végzett, s az átlagteljesítmény sohasem
+
-
süllyedt a nemzetközi átlag alá, addig a PISA 2000 adatai alapján Magyarország
+
-
a nemzetközi átlag alatt végzett. Míg az előbbi mérések a matematikai
+
-
mi-tudást mérték, a PISA sokkal inkább a matematikai problémamegoldó
+
-
képességet (a valóság és a matematika nyelve közötti kétirányú konverzációs
+
-
képességet) vizsgálta. Vagyis a problémákat szöveges, hétköznapi
+
-
összefüggésekbe helyezve adta. A felmérés eredményei arra hívják fel a
+
-
figyelmet, hogy gyakorlatiasabb, az elmélet és a valóság kapcsolatát jobban
+
-
feltáró matematikatanításra van szükség. </span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=dvv><span>A megvalósulás ellen ható tényezők</span></p>
+
-
 
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>Míg a dokumentumokban virágkorát élte a Varga
+
-
módszer, mely éppen ezt a gyakorlatias irányzatot képviseli, a való életben, az
+
-
osztálytermekben<span class=dvv> másképp alakult a matematikatanításunk
+
-
sorsa</span>. Csak néhány száz tanító, óvónő, főiskolai tanár,
+
-
szaktanácsadó haladt tovább azon az úton, melyen a vargai örökség elindította,
+
-
s dolgozik, alkot, töretlen hittel és lelkesedéssel, annak érdekében, hogy a
+
-
kisgyermekek szeressék és értsék a matematikát. Időközben középiskolába
+
-
került az a generáció, akik a rendszerváltozás után jártak az általános
+
-
iskolába, s már sokan nem az igazi Varga módszer szerinti képzésben
+
-
részesültek. Vegyük sorra, mi is történhetett ez alatt a néhány esztendő
+
-
alatt! </span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>A rendszerváltással felszabadult a <span class=dvv>
+
-
tankönyvpiac, </span>óriási mennyiségben jelentek meg a
+
-
taneszközök, a tankönyvek, munkafüzetek, segédletek. Lehetővé vált a
+
-
színes, jó minőségű papírra nyomtatott, gazdagon illusztrált,
+
-
tetszetős megjelenésű kiadványok megrendelése. Akadt a külsőségekre
+
-
nem sokat adó, kifejezetten ízléstelen, de az olcsósága miatt mégis
+
-
kelendő termék is a tankönyvek sorában. A kötelezően egyféle tankönyv
+
-
használatához szokott tanítótársadalom mohón kapott az új kiadványok után csak
+
-
a változtatás kedvéért.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=dvv><span>Más tankönyvek szemlélete</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>Egy részük, megtartja a matematikatanítás Varga
+
-
Tamásék által meghatározott témáit, azaz vállalja, hogy már kisiskoláskorban
+
-
megalapozza a számtan-algebra, halmazok-logika, geometria, kombinatorika,
+
-
statisztika, valószínűség, stb. tanítását, ám lemond a kisgyerekek
+
-
életkorának megfelelő cselekvő tapasztalatszerzésről, s az azt
+
-
követő absztrakciós építkezésről, az adekvát nyelvhasználatról,
+
-
kirekesztve az átlagos illetve gyengébb képességű tanulókat a matematika
+
-
örömteli, felfedező, megértésen nyugvó tanulásából. <span class=dvv>Vegyes</span>
+
-
tanítást generálnak a verbalizmusra és írásbeliségre támaszkodva. Szemléletük
+
-
elméleti síkra terelődött. </span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>Egy másik része a tankönyvszerzőknek,
+
-
láthatóan <span class=dvv>regresszív</span> módon visszatér a számok és
+
-
alapműveletek világába, s úgy gondolja, hogy a műveletek kellő
+
-
mennyiségű és hosszú ideig tartó gyakorlásával hamar a megfelelő
+
-
számolási kézség birtokába juttatja a gyermeket. Ezt a gondolkodást általában a
+
-
közvélemény is támogatja, mivel a gondolkodás fejlődése nehezen
+
-
mérhető, míg a számolási kézség fejlesztése látványosan követhető.
+
-
Azaz többre értékeli, ha egy hétéves kisgyerek a <span class=idezet>10-4</span>-re
+
-
vagy az <span class=idezet>5+1</span>-re rávágja, hogy <span class=idezet>
+
-
6</span><i>,</i> mint azt, hogy a <span class=idezet>6</span>-ról
+
-
tevékenykedés után elmondja a tapasztalatait:<span class=idezet> 6
+
-
kockából tudok lépcsőt építeni /háromszögszám/, a 6 forintot ki tudom
+
-
csupa kétforintossal fizetni”,”6 cukrot igazságosan szét tudok osztani a
+
-
barátom és köztem”/2-vel való oszthatóság- párosság/, stb.</span></span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span> A Varga módszerrel tanuló kisgyerek azt is
+
-
észreveszi, hogy 10, 15, 21… kockából is tud lépcsőt építeni, hogy 2, 4,
+
-
6, 8, 10,… forintot is ki tud csupa kettessel fizetni, hogy 2, 4, 6, 8, 10,…
+
-
cukorkát is ketté tud osztani, sőt felfedezi, hogy amit kettesekkel kirak,
+
-
az két egyforma számú kupaccal is kitehető.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>Magyarországon a tankönyvek nem
+
-
ingyenesek, ezért gyakran a taneszköz ára is irányadó szempont a tankönyv
+
-
kiválasztásában.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>Egy- egy iskola munkaközössége egységesen
+
-
választ tankönyvet az iskola diákjai számára, még akkor is, ha valamelyik
+
-
tanító más taneszközből szívesebben tanítana, holott a hatályos törvények
+
-
szerint a tanítót megilleti <span class=dvv>a szabad módszer- és
+
-
tankönyvválasztás joga</span>.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=dvv><span>Tanterv és törvényesség</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>A rendszerváltás óta az oktatási
+
-
kormányzat a pluralitás jegyében nem szól bele a tankönyvkészítés szakmai
+
-
kérdéseibe, s az iskolák módszerválasztó, tankönyvválasztó vitájába. Sajnálatos
+
-
módon, mindeddig nem szerveződött Magyarországon egy olyan hivatalos
+
-
szakmai testület, mely legalább véleményezné vagy vitára javasolná azoknak a
+
-
tankönyveknek a tartalmát, melyek az iskolákban használatra kerülnek nagyobb
+
-
teret engedve a marketing szempontjainak. A tankönyvek jelentős része
+
-
könnyedén átesett a tankönyvé-nyilvánítás szűrőjén, s így
+
-
történhetett meg az, hogy jó koncepciójú tantervvel, de nem egységes
+
-
értelmezéssel folyik a matematikatanítás immáron tizenhárom éve Magyarországon.
+
-
</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>A legnagyobb probléma az, hogy nem biztosított a
+
-
tanterv megvalósulása, holott a tanterv törvény. A Nemzeti alaptanterv határozza meg az általános műveltséget megalapozó nevelő-oktató munka
+
-
kötelező és közös céljait. (1993. évi LXXIX. Törvény 8. §)</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
<p class=dvv><span>Személyes viszonyulás a tantervhez</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>A Varga-módszer kreatív, felkészült,
+
-
magát állandóan továbbképző, önálló döntésekre képes, <span class=dvv>
+
-
alkotó tanítót</span> feltételez, aki jártas a
+
-
különböző <span class=dvv>matematikai témák</span>ban aki az óráira
+
-
megtervezi, megszervezi a tanulók <span class=dvv>tevékenységei</span>t,
+
-
biztosítja a<span class=dvv> többféle érzékeléssel</span> való <span class=dvv>
+
-
tapasztalás</span>t, kidolgozza az <span class=dvv>absztrakció</span>
+
-
további lépéseit, kitalálja és biztosítja az <span class=dvv>eszközök</span>
+
-
sokoldalú használatát, igazodik a gyerekek megnyilvánulásaihoz,
+
-
beszédértéséhez, messzemenően figyelembe veszi a kisgyerekek <span class=dvv>
+
-
életkori sajátosságait, </span>engedi a<span class=dvv>
+
-
vitá</span>t, <span class=dvv>örömteli légkör</span>t teremt. </span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>Valljuk be őszintén, erre a gyönyörű,
+
-
de nagyon fárasztó munkára nem mindenki vállalkozik szívesen. Nehéz elmozdítani
+
-
a többnyire elfáradt, megkeseredett pedagógusokat arról a holtpontról, amelyre
+
-
a hosszú, munkában eltöltött, anyagilag és erkölcsileg nem mindig
+
-
megfelelően ösztönzött megítélés juttatta őket. Sokszor a
+
-
hozzáértő ellenőrzés hiánya és a jobbítást szolgáló szakmai segítség
+
-
elmaradása is akadálya lehet a tantervben foglaltak megvalósításának.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>A fiatal, tanulmányaikat még most kezdő vagy
+
-
folytató tanítójelöltek a felsőoktatási intézményekben különböző
+
-
matematikai képzést kapnak, a Varga-Neményi-féle matematikát csak akkor
+
-
sajátíthatják el, ha tanáraik választása erre esik, illetve oktatóik nem
+
-
érdekeltek valamely más matematikai program megvalósításában. </span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
<h4><span>Tantervi témakörök</span></h4>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>Gondolkodási témakörök</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>Számtan, algebra, sorozatok, függvények</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>Geometria, mérés</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>Valószínűség, statisztika</span></p>
+
-
 
+
-
[[/*]]
+

2015. szeptember 16., 10:36 változat

SZERKESZTÉS ALATT