Matematika/Támasz/A fejlesztőpedagógus munkája/Matematikai képességek fejlesztési lehetőségei tanórán és a napköziben

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

A számolási készség fejlesztése összetett feladat. A megfigyelőképesség, hallási és látási emlékezet, kinesztetikus észlelés, gondolkodási képesség, a figyelem terjedelme és tartóssága is fejleszthető a következő gyakorlatokkal.

 

Tartalomjegyzék

Hallási emlékezetre építés

 

Számmemória: Mondok egy számot, akire rámutatok, megismétli a hallott számot és mond hozzá egy másikat. A következő az előző két számot ismétli és mond egy harmadikat stb. Először 5-6, később 10-12 számot tudnak a gyerekek az emlékezetükben megtartani. Első osztályban 5-6 szám után új számmal indítjuk újra a játékot. Később ezt növeljük.

Első osztályban egyjegyű számokkal kezdjük a játékot. A számkör bővítése után 10 és 20 között is játszunk a számokkal. (9, 9-5, 9-5-8 stb.)

Második osztályban két- és háromjegyű, harmadik osztályban három- és négyjegyű, negyedik osztályban négy- és ötjegyű számokkal játszunk.

 

Ha ez a játék már jól megy a gyerekeknek, megkérjük őket arra, hogy az általuk mondott számot rejtsék el az emlékezetükbe. A memóriajáték végén néhány gyermektől kérjük a szám felidézését és annak bemutatását.

Pl.: 1. osztályban: számok szomszédai (egyes, tízes), számjegyek összege, páros-páratlan, egyjegyű-kétjegyű

2. osztályban: mely számok szorzata, osztható-e maradék nélkül, alaki- és helyiértéke stb.

 

A memóriajáték másik változata, amikor hallás alapján figyeltetünk meg számokat. (Egyszerre négyet-hatot) Ezeket meg kell jegyeznie a gyermeknek, és a feltett kérdésre válaszolnia kell.

1. osztályban: 10, 4, 7, 1

Hány számot hallottál?

Van-e közte kétjegyű?

Páratlan szám-e?

Kisebb egyes, nagyobb egyes szomszédja?

Legkisebb szám, legnagyobb szám?

Melyik két szám összege 5?

Melyik két szám különbsége 6?

Stb.

 

2. osztályban: 24, 9, 56, 42

Van-e közte páratlan szám?

Ez melyik két szám szorzata?

Melyik szám a 6 és a 4 szorzata?

Melyik számban van meg a 7 nyolcszor? Stb.

3. osztályban: 342, 231, 573, 895

Hány páratlan számot hallottál?

Melyik a legkisebb szám?

Melyik két szám összege az 573?

Mennyi a különbsége a két legnagyobb számnak?

Stb.

 

4. osztályban: mindezeket négyjegyű számokkal játsszuk.

 

Képezhetünk számsort valamilyen szabály alapján, ezt folytatja, vagy a képzett számsort visszamondja a gyermek. A fokozatosság elvét mindig be kell tartanunk. Először 3, majd 4, később 5-6 számmal is dolgozhatunk.

 

                        Image:cikk_105_image001.jpg

 

 

Látási emlékezetre építés

 

Ebben az esetben kártyákra kerülnek számok. Ezeket rövid ideig megfigyeltetjük, és az előzőekhez hasonlóan végzünk több irányú fejlesztést. Ha a számokat különböző színekkel és méretben írjuk, különböző keretbe foglaljuk, akkor érdekesebb lesz e játékos munka.

Image:cikk_105_image002.jpg

 

                                   

Kinesztetikus észlelésre építés

 

Ez az észlelés a látás kizárásával végzett mozgások észlelése (Pl.: csukott szemmel végzett nagymozgás, vagy a gyermek hátán megjelenített írásmozgás észlelése).

1. osztályban ezek lehetnek matematikai jelek, vagy a már megismert számjegyek. Később műveletek is. Mindig az éppen tanult számkörből válogassuk a számokat, műveleteket.

 

Mit rajzoltam a hátadra?

A játék kezdeti szakaszában 3-3, később 5-5 kártyát kapnak a gyerekek a kezükbe. Ezek kb. 10×10 cm-es kartonlapocskák, rajtuk a jelekkel, számokkal vagy műveletekkel.

Három kártya esetében kettőt, öt kártya esetében hármat a gyerekek hátára rajzolok az ábrák közül, amelyet ki kell választaniuk az előttük lévő kártyákból. Játszható a játék úgy is, hogy a gyerekek üres lapot kapnak, és a hátukra rajzolt jelet, számot, vagy műveletet le kell jegyezniük a papírra.

Újabb lehetőséget jelent a játékban, ha a hátukra írt számra, műveletre vonatkozóan kérdéseket teszünk fel és a gyerekeknek a felismerés után ezekre kell válaszolniuk.

Játszható a játék még úgy is (1. osztály), hogy a felismert jegyet vagy számjegyet a gyerekek mozgással is megelevenítik (lelépik, vagy kézzel a levegőbe írják). Ez is segíti a bevésést.

 

 

Taktilis észlelés fejlesztése

 

Mi van a zsákban?

Síkidomokat, testeket, vagy kitapintható számokat helyezünk el egy zsákban. A gyereknek tapintás alapján kell felismernie az adott formát vagy számot.

A játék másik formája, amikor a tapintott tulajdonságokat sorolja az a játékos, aki a zsákba belenyúl, s a többieknek ebből kell kitalálniuk, hogy mit fogott meg.

 

 

Verbális fejlesztés

 

A fejlesztésben résztvevő gyerekekre a szegényes szókincs jellemző. Megnyilatkozásaik bátortalanok. Ez a matematika esetében is igaz. Ezért itt is szükséges feladatokon keresztül a matematikai szókincs bővítése, beépítése a tanulók aktív szókincsébe. Minden esetben javítani és javíttatni kell a hibás megnyilatkozásaikat.

A fejlesztő munkát mindig játékkal zárjuk le. Ez oldja a terhelés okozta stresszt, valamint pozitív érzelmeket kelt a gyerekekben.

                          

Játékok:

Első számolás (formaazonosítást, számfogalmat fejleszt)

Súlyérzékelő játék (jól fejleszthető vele a hozzá kapcsolódó matematikai szókészlet)

Ablakdíszek, hópelyhek nyírása papírból (szimmetria, tükrözés fogalmának elmélyítését segítheti)

KÉP!!!

 

Számmemória (saját készítésű játék az adott évfolyamnak megfelelően)

KÉP!!!

 

Számok írásának tanulásakor a bevésést segíti, ha kettévágott számjegyet kell a kisgyereknek összeillesztenie eggyé. Mindig az összes számjegyből kell válogatnia. Erre alkalmas játék még, ha műanyag számokat helyezünk egy zacskóba, és tapintás alapján kell megneveznie a számot.

 

A laphoz nem tartoznak aloldalak.