Matematika/Támasz/A fejlesztőpedagógus munkája/A tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók, és ezek fejlesztési lehetőségei

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

A tanulási alkalmasság megítélésében ismernünk kell, hogy melyek a gyermek értelmi fejlődésében azok a pszichikus funkciók, amelyek közvetlenül megalapozzák az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket. Az iskolai tanulás eredményességére megbízható előrejelzést ad az észlelési (látás, hallás, tapintás) és mozgásos struktúrák fejlettségének ismerete. Ezek fejlesztése már az óvodás korban el kell, hogy kezdődjön, s nekünk az iskolában folytatnunk kell. Ugyanis ezen funkciók hiánya, illetve fejletlensége nem teszi lehetővé az írás, olvasás, számolás (alapkultúrtechnikák) elsajátítását.

 

 

Pszichikus működések

 

1. Pontos és differenciált vizuális észlelés

- alak, forma, méret, szín pontos felfogása,

- Gestalt látás (összetartozó részek egészként való észlelése),

- figura, háttér észlelése (formák, színek megtalálása, kiemelése a képi környezetből),

- tárgyak térbeli helyzetének felismerése, megítélése,

- vizuális információk téri elrendezése vagy sorbarendezése.

 

2. Hallott (auditív) információk

- pontos észlelése, megkülönböztetése,

- adott hangok kiemelése,

- hangok helyes egymásutániságának felismerése,

- hangcsoportok egységbe foglalása.

 

Image:cikk_101_image001.jpg

 

3. Taktilis (tapintásos) észlelés

 

4. Kinesztetikus észlelés

(a látás kizárásával végzett mozgások észlelése)

 

5. Összerendezett (koordinált) mozgás

- szem-kéz, szem-láb célszerű együttes mozgása.

 

6. Látott, hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása

(keresztcsatornák megfelelő együttműködése)

 

7. Rövid idejű vizuális-verbális memória

 

8. Szándékos figyelem

(kb. 10 perces figyelem-koncentrációt jelent)

           

A fent említett pszichikus funkciók egyensúlya normál fejlődés esetén hat éves korig kialakul. Működésük összerendezettsége és integrációja is létrejön. Fejlesztésüknél sokféle szempontot kell figyelembe vennünk.

           


 

Mozgásfejlesztés

 

A mozgásfejlesztés esetében a következőket kell szem előtt tartanunk:

- fizikai állóképesség fejlesztése,

- nagy- és finommozgások, testséma fejlesztése,

- egyensúlyfejlesztés,

- szem-kéz, szem-láb koordinációjának fejlesztése,

- ritmusérzék alakítása,

- pantomimika fejlesztésével a testséma és emocionalitás fejlesztése,

- problémamegoldást elősegítő mozgásos tevékenységgel elvégzett feladatmegoldások,

- mozgással kapcsolatos szókészlet fejlesztése (a beszédmotoros tevékenység alapozója az értelmi funkcióknak is).

A mozgás fejlesztésénél a legalapvetőbb követelmény, hogy a gyerekek érzelmileg motiváltan, jó hangulatban vegyenek benne részt.

További oldalak