Magyar nyelv és irodalom/Tanterv/Tantervi témakörök koncentrikus bővülése 1-4. osztály

Az Alsós tanítói portálból

< Magyar nyelv és irodalom | Tanterv
Admin (Talk | Szerkesztései) 2007. december 10., 23:38 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

Osztály

Témakör

Tartalomjegyzék

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

I. Az olvasás és írás megtanításának

előkészítése


Olvasás és írás megtanulását előkészítő tevékenységek

Az írástanulás  technikai alapozása


-----------


-----------


-----------

II. A nyelvi kifejezés fejlesztése

 


A beszéd és a beszédértés fejlesztése

Légző- és artikulációs gyakorlatok


Légző- és artikulációs gyakorlatok

Mondatfonetikai eszközök

Nem verbális jelzések használata


A kommunikációs helyzetekben a helyes kiejtés és a mondatfonetikai eszközök alkalmazása

Beszéd és szövegmondás közben nonverbális eszközök értelemszerű használata


A mondat – és szövegfonetikai eszközök alkalmazásának gyakorlása

 

III Az olvasás szövegértés képességének fejlesztése


Betűismertetés és olvasásgyakorlás

Az értő olvasás fejlesztése

Szövegfeldolgozás:

szereplők, helyszín, idő, fő események

Az olvasástechnika

fejlesztése


Szövegfeldolgozás:

Téma, szereplők, események, cselekedetek, tulajdonságok.

Gondolategységek lényegének összefoglalása, vázlatpont megfogalmazása

A cím és a tartalom kapcsolatának felismerése

Versek formájának megfigyelése


A szövegek elemzése, értelmezése, érzelmek kifejezése, lényegkiemelés, vázlatkészítés

Tapasztalatszerzés a versek művészi eszközeiről: ritmus, rím, hasonlat refrén.

Lexikonok, szótárak használata


A szereplők magatartásának értékelése többféle szempont szerint

Népköltészeti alkotások jellemzőinek felismerése

Kulcsszavak kiemelése, tömörítés és bővítés

IV. Anyanyelvismeret és helyesírás


-------------


Nyelvhasználati tapasztalatok szerzése

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása

A mondat, a szó, a hang, a betű fogalma

A szavak jelentéshordozó szerepének megfigyelése

Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása a helyesírásban


Nyelvhasználati tapasztalatok szerzése

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása

A megismert szófajok felismerése

Helyesírási szabályismeret és - alkalmazás


Nyelvhasználati tapasztalatok szerzése

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása

A megismert szófajok tudatosítása

A tanult helyesírási szabályok alkalmazása

V. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás


-------------


------------


A szöveg tartalmának szűkítő és bővítő elmondása

Fogalmazási alapismeretek szerzése és alkalmazása


Szóbeli gyakorlatok: feljegyzések, vázlatok, jegyzetek felhasználása a kommunikációs gyakorlatokban Fogalmazási alapismeretek alkalmazása

VI.. Írástanítás, az íráshasználat fejlesztése


Az írott betűalakok tanulása

Írástechnikát fejlesztő gyakorlatok


------------


 


 

VII. Írás, íráshasználat


 


Az írástechnika fejlesztése:

Szabályos betűalakítás, kapcsolás, lendületfejlesztő gyakorlatok


Az írásszokások megszilárdítása, igényes füzetvezetés

Egyéni íráskép


Igényes füzetvezetés, egyéni íráskép

A laphoz nem tartoznak aloldalak.