Magyar nyelv és irodalom/Tanterv/Tantervi témakörök koncentrikus bővülése 1-4. osztály

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Osztály

Témakör

Tartalomjegyzék

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

I. Az olvasás és írás megtanításának

előkészítése


Olvasás és írás megtanulását előkészítő tevékenységek

Az írástanulás  technikai alapozása


-----------


-----------


-----------

II. A nyelvi kifejezés fejlesztése

 


A beszéd és a beszédértés fejlesztése

Légző- és artikulációs gyakorlatok


Légző- és artikulációs gyakorlatok

Mondatfonetikai eszközök

Nem verbális jelzések használata


A kommunikációs helyzetekben a helyes kiejtés és a mondatfonetikai eszközök alkalmazása

Beszéd és szövegmondás közben nonverbális eszközök értelemszerű használata


A mondat – és szövegfonetikai eszközök alkalmazásának gyakorlása

 

III Az olvasás szövegértés képességének fejlesztése


Betűismertetés és olvasásgyakorlás

Az értő olvasás fejlesztése

Szövegfeldolgozás:

szereplők, helyszín, idő, fő események

Az olvasástechnika

fejlesztése


Szövegfeldolgozás:

Téma, szereplők, események, cselekedetek, tulajdonságok.

Gondolategységek lényegének összefoglalása, vázlatpont megfogalmazása

A cím és a tartalom kapcsolatának felismerése

Versek formájának megfigyelése


A szövegek elemzése, értelmezése, érzelmek kifejezése, lényegkiemelés, vázlatkészítés

Tapasztalatszerzés a versek művészi eszközeiről: ritmus, rím, hasonlat refrén.

Lexikonok, szótárak használata


A szereplők magatartásának értékelése többféle szempont szerint

Népköltészeti alkotások jellemzőinek felismerése

Kulcsszavak kiemelése, tömörítés és bővítés

IV. Anyanyelvismeret és helyesírás


-------------


Nyelvhasználati tapasztalatok szerzése

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása

A mondat, a szó, a hang, a betű fogalma

A szavak jelentéshordozó szerepének megfigyelése

Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása a helyesírásban


Nyelvhasználati tapasztalatok szerzése

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása

A megismert szófajok felismerése

Helyesírási szabályismeret és - alkalmazás


Nyelvhasználati tapasztalatok szerzése

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása

A megismert szófajok tudatosítása

A tanult helyesírási szabályok alkalmazása

V. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás


-------------


------------


A szöveg tartalmának szűkítő és bővítő elmondása

Fogalmazási alapismeretek szerzése és alkalmazása


Szóbeli gyakorlatok: feljegyzések, vázlatok, jegyzetek felhasználása a kommunikációs gyakorlatokban Fogalmazási alapismeretek alkalmazása

VI.. Írástanítás, az íráshasználat fejlesztése


Az írott betűalakok tanulása

Írástechnikát fejlesztő gyakorlatok


------------


 


 

VII. Írás, íráshasználat


 


Az írástechnika fejlesztése:

Szabályos betűalakítás, kapcsolás, lendületfejlesztő gyakorlatok


Az írásszokások megszilárdítása, igényes füzetvezetés

Egyéni íráskép


Igényes füzetvezetés, egyéni íráskép

A laphoz nem tartoznak aloldalak.