Magyar nyelv és irodalom/Támasz/A fejlesztőpedagógus munkája/A tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók, és ezek fejlesztési lehetőségei/Az anyanyelvi készségek és képességek fejlesztési lehetőségei

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Az olvasás és írás elsajátításához minden gyereknek szüksége van:

- alak-forma azonosságának, különbözőségeinek észlelésére,

- alak-háttér megkülönböztetésére,

- szem, kéz megfelelő koordinációjára,

- Gestalt-látás fejlettségére,

- hangok tiszta hallására, ejtésére, azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, analizálására, szintetizálására,

- megfelelő szókincsre,

- gondolatok közlésének képességére szóban és írásban egyaránt.

Ha bármelyik területen észlelési (percepciós) zavar támad, tanulási nehézség lép fel. Ahhoz, hogy ezt feloldjuk, az érzékelési apparátust kell megerősítenünk (vizuális, auditív, taktilis és kinesztetikus észlelési folyamatokat). Emellett sor kell, hogy kerüljön a verbális fejlesztésre is.

 

Tartalomjegyzék

Vizuális percepció fejlesztése

 

Azonosság, különbözőség észlelésének fejlesztése:

Betűelemeket, később betűket tartalmazó feladatlapokat vagy fóliát készíthetünk, amelyek párosítással, színezéssel, vagy átírással oldhatók meg (összekötés, átírás azonos színnel, színezés egyforma színnel).

 

Alak-háttér megkülönböztetése:

A BOA (fejlesztő füzet) sok „Mi bújt el?” típusú feladatot tartalmaz. Ilyenkor több egymásra rajzolt forma közül kell a megadott formákat kikeresni.

Betűk keresése: azonosakat egyforma színnel, különbözőeket különböző színnel kell kiszínezni. Ezt úgy is játszhatjuk, hogy a feladatot fóliára másoljuk, és a gyerekek megszámlálva az azonosakat, adott jelre az ujjukon mutatják annak számát.

A játék másik formája, ha különböző vonalak között elrejtett formákat kell a gyereknek megkeresnie. Ha megtalálta, akkor átírhatja a körvonalát színessel, vagy ki is színezheti a formát.

 

Alakállandóság (azonosság speciális formája):

Ilyenkor az azonos formájú és alakú dolgok különböző méretben és más helyzetben jelennek meg. Ezeket kell a fejlesztésre szoruló gyermeknek megtalálnia és azonos színnel kiszíneznie.

Gestalt-látás fejlesztése:

Nagyon jól fejleszthető a hiányos rajzok kiegészítésével. (betűk, különböző formák)

 

Szem-kéz koordinációjának fejlesztése:

Fontos része az írás tanításának. A gyerekek egy része nem tud a vonalközbe írni: vagy kilóg a betű, vagy túl kicsire sikerül. Sokszor okoz gondot a füzetben való tájékozódás is. Ezek javítását segítik a következő játékok:

- Labirintus játékok (nem érhet a ceruza a vonalakhoz)

- Vezesd el!- játékok

- Vonalkövetések (E két utóbbi játék esetében a vonalak átírásakor nem térhetnek le a vonalról, és a ceruzát a feladat végéig nem emelhetik fel a gyerekek.)

 

Auditív percepció fejlesztése

 

Az auditív észlelés fejlesztésekor nagyon fontos a fokozatosság elvének betartása. Ugyanis az írás és olvasás elsajátításához fontos a hangok pontos észlelése, a jó hallás, a hangok tiszta ejtése és az egymástól való megkülönböztetésüknek a képessége.

Lépések:

1. Zörejek megkülönböztetése egymástól.

2. Hangutánzó gyakorlatok végzése.

3. Gyakorlatok beszédhangokkal:

           hangdifferenciálások,

           időtartam gyakorlatok,

           hangok szavakban történő felismerése,

           hangokra és szótagokra bontás,

           magánhangzók alapján szavak felismerése,

           gyakorlatok hangösszevonásra,

           szófelismerés első szótag alapján,

           hang és betű azonosítása

 

Taktilis percepció fejlesztése

 

Mi van a zsákban?

Betűelemeket vagy betűket helyezünk el egy zsákban, amelyet a gyerekeknek tapintás alapján kell felismerniük.

A játék másik formája, amikor a tapintott tulajdonságokat sorolja az a játékos aki a zsákba belenyúl, s a többieknek ebből kell kitalálniuk, hogy mit fogott meg.

 

Kinesztetikus percepció fejlesztése

 

Ez az észlelés a látás kizárásával végzett mozgások észlelése (Pl.: csukott szemmel végzett nagymozgás, vagy a gyermek hátán megjelenített írásmozgás észlelése).

Ezek lehetnek betűelemek vagy betűk nyomtatott és írott formái (kis- és nagybetűk), ill. egy- és kéttagú szavak.

A kisgyerek a kezében tartja a képen látható mintalapok egyikét. Közben a pedagógus a hátára rajzol egyet az elemek vagy betűk közül. Ha felismerte a rajzolt betűelemet, megnevezi.

 

Image:cikk_285_image001.jpg

 

Verbális percepció fejlesztése

 

A fejlesztésre szoruló tanulók szókincse szegényes, megnyilatkozásaik bátortalanok. Ezért fontos esetükben a szógyűjtő, mondatalkotó gyakorlatoknak a végeztetése. Fontos a téri tájékozódással és a testsémával kapcsolatos szavak gyakoroltatása. Segít ebben egy mozgatható végtagú figurával történő játék.

Játék a BABASZOBÁBAN: helyviszonyokat kifejező fogalmak kialakításának gyakorlását segíti (névutók gyakorlása, Hol? Hová? kérdésre tárgyak elhelyezése stb.). Fontos a szókincs bővítése, a szómagyarázat, rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak gyűjtése, használata.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.