Magyar nyelv és irodalom/Módszertani alapelvek

Az Alsós tanítói portálból

< Magyar nyelv és irodalom(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
Aktuális változat (2016. május 23., 17:03) (szerkesztés) (visszavonás)
(Hittig (vita) 2659 szerkesztésének visszaállítása.)
 
1. sor: 1. sor:
-
== SZERKESZTÉS ALATT ==
+
<p>Az <span class=dvv>anyanyelvi képzés</span> befolyásolja
 +
a többi terület tanítását, elsajátíttatását, az anyanyelv fejlesztése minden tantárgy,
 +
m&#369;veltség terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás
 +
és a tanulás közege, el&#337;feltétele és legf&#337;bb eszköze. A magyar nyelv
 +
és irodalom tantárgyban pedagógiai szempontból a leghatékonyabb és legátfogóbb
 +
eszköz a szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése.</p>
 +
 
 +
<p>Az anyanyelv árnyalt, sokoldalú ismerete a
 +
társadalmi kommunikáció alapja. Lehet&#337;vé teszi az értékek megismerését, az
 +
értelmi képességek fejl&#337;dését , társas kapcsolatok kialakulását. A nyelv
 +
az önkifejezésnek ,az önálló vélemény kialakításának és kifejezésének alapja,
 +
kulcsszerepe van a felel&#337;sségérzet kialakulásában, a szocializációban,
 +
perszonalizációban.</p>
 +
 
 +
<p>A anyanyelvi nevelés alapvet&#337; feladata az <span class=dvv>
 +
anyanyelvi kompetencia </span>fejlesztése oly módon, hogy a tanulók
 +
életkoruknak megfelel&#337; szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli
 +
kommunikáció képességét. A folyamatosan fejl&#337;d&#337; szövegértési és
 +
szövegalkotási képességek teszik lehet&#337;vé, hogy az egyén önállóan és
 +
másokkal együttm&#369;ködve képes legyen a verbális hangzó és képi kommunikáció
 +
eszközeinek és kódjainak, a különböz&#337; információhordozók üzeneteinek
 +
megértésére és feldolgozására. Képes legyen legkülönböz&#337;bb céllal,
 +
környezetben és módon létrejött szövegek megértésére és elemzésére, kritikai
 +
feldolgozására; önállóan alkosson a beszédhelyzet és a hallgatóság igényinek
 +
megfelel&#337;en.</p>
 +
 
 +
<p>Az anyanyelvi és irodalmi nevelés <span class=dvv>
 +
elválaszthatatlan egységet </span>alkot. Az irodalmi m&#369;vekkel
 +
folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat múlt, jelen és jöv&#337;
 +
között. Az irodalmi nevelés f&#337; feladata az olvasási kedv felkeltése, mit
 +
az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak,
 +
kifejezési módjainak a megismertetése. Kritikai érzéket fejleszt, nagy szerepe
 +
van az érzelmi élet finomodásában, az empátia fejl&#337;désében.</p>
 +
 
 +
<h4>Összegezve:</h4>
 +
 
 +
<p class=lista>-anyanyelvi kompetencia fejlesztése;</p>
 +
 
 +
<p class=lista>-az anyanyelv sokoldalú és árnyalt ismerete;</p>
 +
 
 +
<p class=lista>-aktív részvételre való ösztönzés a kommunikációs
 +
folyamatokban;</p>
 +
 
 +
<p class=lista>-a verbális, hangzó és képi kommunikáció
 +
eszközeinek és kódjainak, </p>
 +
 
 +
<p class=lista>-a különböz&#337; információhordozók üzeneteinek
 +
megértése és</p>
 +
 
 +
<p class=lista>feldolgozása;</p>
 +
 
 +
<p class=lista>-az anyanyelv, mint rendszer jelenének, múltjának,
 +
történetiségének</p>
 +
 
 +
<p class=lista>ismerete;</p>
 +
 
 +
<p class=lista>-a saját és mások kultúrájának folyamatos
 +
megismerése az irodalom</p>
 +
 
 +
<p class=lista>segítségével;</p>
 +
 
 +
<p class=lista>-az olvasási kedv felkeltése;</p>
 +
 
 +
<p class=lista>-esztétikai, morális és kulturális értékek
 +
elsajátítása.</p>
 +
 
 +
<p>A fenti anyag az OM honlapjáról levett NAT
 +
vitaanyag szövege 2003. szeptember hónapban.</p>
 +
 
 +
 
 +
[[/*]]

Aktuális változat

Az anyanyelvi képzés befolyásolja a többi terület tanítását, elsajátíttatását, az anyanyelv fejlesztése minden tantárgy, műveltség terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás és a tanulás közege, előfeltétele és legfőbb eszköze. A magyar nyelv és irodalom tantárgyban pedagógiai szempontból a leghatékonyabb és legátfogóbb eszköz a szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése.

Az anyanyelv árnyalt, sokoldalú ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. Lehetővé teszi az értékek megismerését, az értelmi képességek fejlődését , társas kapcsolatok kialakulását. A nyelv az önkifejezésnek ,az önálló vélemény kialakításának és kifejezésének alapja, kulcsszerepe van a felelősségérzet kialakulásában, a szocializációban, perszonalizációban.

A anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése oly módon, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció képességét. A folyamatosan fejlődő szövegértési és szövegalkotási képességek teszik lehetővé, hogy az egyén önállóan és másokkal együttműködve képes legyen a verbális hangzó és képi kommunikáció eszközeinek és kódjainak, a különböző információhordozók üzeneteinek megértésére és feldolgozására. Képes legyen legkülönbözőbb céllal, környezetben és módon létrejött szövegek megértésére és elemzésére, kritikai feldolgozására; önállóan alkosson a beszédhelyzet és a hallgatóság igényinek megfelelően.

Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. Az irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat múlt, jelen és jövő között. Az irodalmi nevelés fő feladata az olvasási kedv felkeltése, mit az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak a megismertetése. Kritikai érzéket fejleszt, nagy szerepe van az érzelmi élet finomodásában, az empátia fejlődésében.

Összegezve:

-anyanyelvi kompetencia fejlesztése;

-az anyanyelv sokoldalú és árnyalt ismerete;

-aktív részvételre való ösztönzés a kommunikációs folyamatokban;

-a verbális, hangzó és képi kommunikáció eszközeinek és kódjainak,

-a különböző információhordozók üzeneteinek megértése és

feldolgozása;

-az anyanyelv, mint rendszer jelenének, múltjának, történetiségének

ismerete;

-a saját és mások kultúrájának folyamatos megismerése az irodalom

segítségével;

-az olvasási kedv felkeltése;

-esztétikai, morális és kulturális értékek elsajátítása.

A fenti anyag az OM honlapjáról levett NAT vitaanyag szövege 2003. szeptember hónapban.


További oldalak