Magyar nyelv és irodalom/Módszertani alapelvek

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
A (1 revision(s))
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<p>Az <span class=dvv>anyanyelvi képzés</span> befolyásolja
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
a többi terület tanítását, elsajátíttatását, az anyanyelv fejlesztése minden tantárgy,
+
-
m&#369;veltség terület feladata. A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás
+
-
és a tanulás közege, el&#337;feltétele és legf&#337;bb eszköze. A magyar nyelv
+
-
és irodalom tantárgyban pedagógiai szempontból a leghatékonyabb és legátfogóbb
+
-
eszköz a szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése.</p>
+
-
 
+
-
<p>Az anyanyelv árnyalt, sokoldalú ismerete a
+
-
társadalmi kommunikáció alapja. Lehet&#337;vé teszi az értékek megismerését, az
+
-
értelmi képességek fejl&#337;dését , társas kapcsolatok kialakulását. A nyelv
+
-
az önkifejezésnek ,az önálló vélemény kialakításának és kifejezésének alapja,
+
-
kulcsszerepe van a felel&#337;sségérzet kialakulásában, a szocializációban,
+
-
perszonalizációban.</p>
+
-
 
+
-
<p>A anyanyelvi nevelés alapvet&#337; feladata az <span class=dvv>
+
-
anyanyelvi kompetencia </span>fejlesztése oly módon, hogy a tanulók
+
-
életkoruknak megfelel&#337; szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli
+
-
kommunikáció képességét. A folyamatosan fejl&#337;d&#337; szövegértési és
+
-
szövegalkotási képességek teszik lehet&#337;vé, hogy az egyén önállóan és
+
-
másokkal együttm&#369;ködve képes legyen a verbális hangzó és képi kommunikáció
+
-
eszközeinek és kódjainak, a különböz&#337; információhordozók üzeneteinek
+
-
megértésére és feldolgozására. Képes legyen legkülönböz&#337;bb céllal,
+
-
környezetben és módon létrejött szövegek megértésére és elemzésére, kritikai
+
-
feldolgozására; önállóan alkosson a beszédhelyzet és a hallgatóság igényinek
+
-
megfelel&#337;en.</p>
+
-
 
+
-
<p>Az anyanyelvi és irodalmi nevelés <span class=dvv>
+
-
elválaszthatatlan egységet </span>alkot. Az irodalmi m&#369;vekkel
+
-
folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat múlt, jelen és jöv&#337;
+
-
között. Az irodalmi nevelés f&#337; feladata az olvasási kedv felkeltése, mit
+
-
az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak,
+
-
kifejezési módjainak a megismertetése. Kritikai érzéket fejleszt, nagy szerepe
+
-
van az érzelmi élet finomodásában, az empátia fejl&#337;désében.</p>
+
-
 
+
-
<h4>Összegezve:</h4>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-anyanyelvi kompetencia fejlesztése;</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-az anyanyelv sokoldalú és árnyalt ismerete;</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-aktív részvételre való ösztönzés a kommunikációs
+
-
folyamatokban;</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-a verbális, hangzó és képi kommunikáció
+
-
eszközeinek és kódjainak, </p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-a különböz&#337; információhordozók üzeneteinek
+
-
megértése és</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>feldolgozása;</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-az anyanyelv, mint rendszer jelenének, múltjának,
+
-
történetiségének</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>ismerete;</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-a saját és mások kultúrájának folyamatos
+
-
megismerése az irodalom</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>segítségével;</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-az olvasási kedv felkeltése;</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-esztétikai, morális és kulturális értékek
+
-
elsajátítása.</p>
+
-
 
+
-
<p>A fenti anyag az OM honlapjáról levett NAT
+
-
vitaanyag szövege 2003. szeptember hónapban.</p>
+
-
 
+
-
 
+
-
[[/*]]
+

2015. szeptember 16., 10:39 változat

SZERKESZTÉS ALATT