Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Feladattípusok/Tantervi témakörönként

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

Kultúrált nyelvi magatartás

artikulációs gyakorlatok

helyes beszédlégzést elősegítő gyakorlatok

kommunikációs helyzetgyakorlatok

szókincsbővítő gyakorlatok

hangok időtartamának helyes használatát szolgáló gyakorlatok

párbeszédes helyzetekhez kapcsolódó hangsúly- gyakorlatok

a nem verbális eszközök helyes használatának gyakorlatai

Irodalomolvasás, szövegértés

hallásfejlesztő gyakorlatok</span>

hanganalízist, hangösszevonást fejlesztő gyakorlatok

a hangok sorrendjének megfigyelésére vonatkozó gyakorlatok

szótagolást fejlesztő gyakorlatok

szóbeli kifejező készséget fejlesztő gyakorlatok

szövegformák felismerését elősegítő gyakorlatok

a próza és vers megkülönböztetésére vonatkozó gyakorlatok

a mese szerkezeti és nyelvi jellemzőit, mesemotívumokat vizsgáló gyakorlatok

a szöveg tartalmára vonatkozó, tényeket vizsgáló gyakorlatok

Olvasási készség

az olvasás jelrendszerének elsajátítását célzó gyakorlatok

a mondatzáró írásjelek helyes használatát gyakorló feladatok

a hangsúlyozás, a hanglejtés, a szünettartás és a ritmus helyes alkalmazásának gyakorlatai

pontos és folyamatos olvasást gyakoroltató feladatok

kifejező olvasást segítő technikai gyakorlatok

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás

szógyűjtést fejlesztő gyakorlatok

szó- és mondatalkotást fejlesztő gyakorlatok

a lényes és lényegtelen gondolatok megkülönböztetésének felismerését szolgáló gyakorlatok

események időrendjét megállapító gyakorlatok

a szöveg helyes tagolására vonatkozó gyakorlatok</span>

a párbeszéd szerepének felismerésére vonatkozó gyakorlatok

a leírás jellemzőinek – tartalmi és szerkezeti – megfigyelését célzó gyakorlatok

Íráskészség

szabályos betűalakítást és kapcsolást fejlesztő gyakorlatok

helyes írás szokások kialakítását elősegítő gyakorlatok

az írás esztétikumára összpontosító gyakorlatok

az egyéni írásmód kialakulását fejlesztő gyakorlatok

Nyelvtani ismeretek és helyesírás

a beszéd és írás részeinek felismerését fejlesztő gyakorlatok

a magyar ábécé, a betűrend, a magán- és mássalhangzók megkülönböztetését szolgáló gyakorlatok

a szótagolást és elválasztást gyakorló feladatok

-a „j” hang kétféle jelölését fejlesztő gyakorlatok

a mondatfajták felismerését és alkalmazását gyakorló 

feladatok

-a szófaji ismereteket gyakorló feladatok

a nyelvhelyességi és helyesírási ismereteket gyakorló 

feladatok

A laphoz nem tartoznak aloldalak.