Magyar nyelv és irodalom/Hozzárendelhető segédletek/Beszédfejlesztés - Hallásfejlesztés

Az Alsós tanítói portálból

(Import a forrásból)
Aktuális változat (2007. december 10., 23:38) (szerkesztés) (visszavonás)
A (1 revision(s))
 

Aktuális változat

Természeti jelenségek hangjainak felismerése /kazettáról/

- eső, szélzúgás, dörgés, …

Állatok hangjainak felismerése /kazettáról/

- kutya, macska, kecske, kakas, …

„Tárgyhangok felismerése”

- kulcs, ajtónyikorgás, pohárcsörgés, papírtépés, kopogás, …

Emberi hangok felismerése /kazettáról/

- csecsemősírás, gőgicsélés, gyermekhangú verselés,

női hang, férfi hang, …

Hangszerek hangjának felismerése /kazettáról/

- furulya, zongora, hegedű, xilofon, cintányér, . . .

Gépek hangjának felismerése /kazettáról/

- gépkocsi, villamos, turmixgép, porszívó, …

Suttogó játékok

- háttal állnak egymásnak fokozatosan távolodva ismert hangokat

mondunk – vissza kell mondani

- uaz, mint az előző, de szavakat mondunk; miközben az egyik fülétletakarjuk, majd a másikat

- táviratot küldök

Rövid mondat továbbítása egymásnak súgva, x megmondja mit üzentek

neki, nem lehet visszakérdezni, amit hall azt kell továbbadnia. Majd 

nehezítve 2-3 összefüggő mondat is lehet.

Tartalomjegyzék

Visszhangjáték

Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok pontos visszamondása halkan,

hangosan; magasan, mélyen; gyorsan, lassan; messziről, fokozatosan

közeledve – nem értem, mondd még egyszer; . . .

Hangzócsere

- éneken pl.: Szép az icipici női cipő, női cipő, női cipő;

Benne takarosan lépked a nő, lépked a nő, a nő.

- Először az összes magánhangzó helyett a-t, majd á-t, . . .

- Mondunk, majd uezt a mássalhangzókkal is.

- mondókával pl.: Ádám bátyám száját tátván . . .

Adam batyam szajat tatvan . . .

Visszafelé mondás

- Aki a nevét hallja jelezze!

Avé – Éva, Igá – Ági

- Mondj állatneveket visszafelé!

A csoport találja ki melyik állatra gondolt a társ.

Pl.: acic – cica; evdem – medve; rége – egér

Hol szólsz kis pajtás?

- Saját hangon szólal meg.

- Elváltoztatott hangon szólal meg.

Dallamfelismerés, dallambújtatás

- lalázva dúdolni,

- énekléskor egy-egy szót némán tátogni.

Légzőgyakorlatok

Mélylégzés – hosszan lassan kifújva s, sz, f, … stb

Szaggatott – rövid belégzések után erőteljes kifújások; lufifújás

hosszan, röviden.

Gumiember – párosával állnak, az egyik a gumiember, a másik felpumpálja, majd leereszt – csere.

Ismert szöveg, mondóka, vers, egy levegővel folyamatosan.

Számlálás egy levegővel – kettesével, százasával, életkornak megfelelően.

Kilégzés közben: forró leves – hűtsük sokáig,

lihegés, mint a kiskutya,

térdeléssel tűzfújás.

Hegyre kiáltás: mérgesen – hangosan, …

Minél többet mondani  - egy levegővel, hang, szó, mondóka,…

Hanghullámzás – egy hangot pl.: á pincében- padláson

Remegtetés – hang, szó, mondat, reszketve mondd – Én nem fázom!

Rétestészta beszéd – lassított felvétel pl.: Ééééén neeeeem fááázooom!

Fújás gyakorlatok:

gyertya, toll, papír, pingpong labda, …

papírzacskó, úszógumi, lufi, …

szappanbuborék fújása eszközzel

fújó foci: labda lehet papírgalacsin, gyurmagolyó, …

Hangadók

Utánzások

Zuhanyozás: hideg víz - íu, langyos – o, forró – á.

Súlyemelés – áááááá, elakad –á á á á á, más hangzóval is.

Ásítás, nyögés.

Brummogás – pittyegés: medve – kismadár

Sikítás.

Kiabálás nagy szájjal, szűk szájjal – áú.

Oroszlánordítás – áaou – először hangosan, majd halkítva.

Sziréna – nínó közeledve

Patkódobogás

Csettintés, csattogás nyelvvel.

Repülőgép, pörgetés – r.

Puszi dobás, bugyborékolás, pukkanás.

Hangutánzó szavak ismételgetése

Bim-bam, csitt-csatt, tik-tak, …

Azonos szótagok skálázása folyamatosan és szaggatottan

Pl.: mamama, mámámá, mémémé, momomo,

bababa, bábábá, bébébé, bobobo

Szótagok skálázása magánhangzó váltogatásával.

Pl.. mamemámé…

Szótagskálázás mássalhangzóváltással azonos magánhangzóval.

Pl.: bedebede, menemene…

Igen, nem

Pl.: nem tanulok ma, igen tanulok ma, nem reggelizem , igen reggelizem

Mondatpárok

- te voltál - nem én voltam, mondd meg neki - mondd meg te, ne kiabálj -

de kiabálok, maradj - nem maradok…

Vokális gyakorlatok:

- kérdez – felelek hangutánzással azonos magasságon, hangerő

fokozva, azonos hangerőn, magasság fokozva ill. csökkentve;

Hogy vagy medve? Jól vagyok medve.

Hogy vagy kutyuskám? Jól vagyok kutyus.

- felelgetős halkan – hangosan; magasan – mélyen; elnyújtva,

fokozva távolodva – közeledve.

- orrhangzó javításhoz egészségesen és náthásan

pl.: bodd dáthásan – deb boddom.

- tűz-víz játék különböző változatai

pl.: közeledés hangosabb zümmögés, távolodás halkabban…

- halandzsa szöveg mondogatása.

Staféta – mondóka, vers, ének először sorba, majd össze-vissza, akire mutatok, aki mondja, az mutat, …

Szöveges gyakorlatok hangszín, hangerő váltással.

- mondókák, versikék,…

Rezonancia gyakorlatok:

- zümmögő gyakorlat;

- mmmánnámmm-mmmennemmm-mmménnnémmm…;

- mánnám-mannam-monnom-munnum…

Nyelvtörők, nyelvgyötrők.

- fekete bikapata kopog a pepita patikakövön

- Mit sütsz kis szűcs tán sós húst sütsz kis szűcs?

Artikulációs, kiejtési gyakorlatok

Beszédszervek fejlesztése

- tükör előtt ajakkerekítés, csücsörítés,…

- nyelvkörzések a fogakon kívül, az ajakakon belül,

- erőteljes szájnyitás.

Hangok bemutatása „hangosan” majd némán

- hangos ismétléssel,

- néma ejtéssel, szájról olvasással.

Hangok képzése hangutánzással

- pukkantás: p

- szappanbuborék: b

- sziszegés: sz

- zümmögés: z

Hangsor bemutatása - áaeé

- ismétlés tempóváltással

- ismétlés néma ejtéssel és tempóváltással

- hangsor bővítése – áaeéií …

Szóoszlopok – egy szótagú - ismételgetése utánmondással

- ez, az, íz, űz, ás, és, is, …

Szópárok  ismételgetése nagy ajak mozgással, helyes időtartammal

- málna-bálna, élne-véle, béka-répa, váza-mára,…

Túlzott szájmozgással mondókák ismételgetése

- pl.. Ádám bátyám …

Sziszegők, susogók gyakorlása

- szavakkal: szeles, szagos, sáska, susog…

- mondatokkal pl.. Tavaszi szél utat száraszt, őszi eső vizet áraszt.

„r” pergetése, ameddig a levegő tart.

- r-rel kezdődő szavak, szavakban kettőzött r hangok gyakorlása; rigó, 

reggel, retek, ikerrel, magyarral, monitorral, …

„l” ismételgetése mozdulatlan állal.

- liba, lila, létra, villamos, kell, szellő, …

Kettőzött vagy ikerhanggyakorlatok:

- abban ebben, viccel, léccel, ráccsal, raccsol, reggel, raggal, annak, …

Hasonulási gyakorlatok:

- él-éljen, hall-halljon, szól-szóljon, ül-üljön…

Magánhangzó-torlódás, hiátus gyakorlatok

- fiai, óriási, hiú, dió, …

Mássalhangzó-torlódás

- balra, félre, enyvről, hangjegy…

Ritmusgyakorlatok

Járás, lépés egyenletes ritmusra

- járás közben gyermekdalok éneklése pl.: Aki nem lép egyszerre …

- járás közben minden lépésre tapsolás énekléssel együtt

- járás közben számlálás egyesével, mindegyikre tapsolás

Hangsúlyritmus /járás közben/

- minden másodikra tapsolás,

- minden harmadikra tapsolás,

- minden negyedikre tapsolás,

- páratlan tapsolás, páros dobbantás,

- 1-3. tapsolás, 4. dobbantás,

- 1-3. dobbantás, 4. tapsolás,

- ti-ti, tá ismétlése,

- egyszerű ritmusok tapsolása egyenletes járás közben.

Egyszerű ritmusgyakorlatok

- ritmushangszerekkel: cintányér, triamgulum, tikfa

- hétköznapi eszközökkel: két ceruzával, vonalzóval, …

Nevek ritmusa

- keresztnevek mondogatása ritmusosan,

- keresztnevekhez ritmus tapsolása,

- ritmushoz nevek kitalálása.

Kiszámolók mondogatása

- kopogtatással, tapsolással, dobbantással;

- szavak kettőzésével a mondókák ismételgetése,

- mondókák rappelve.

Versritmusú szólások a kötetlen beszédben

- szópárok gondolatba foglalása billeg-ballag, hébe-hóba, éjjel-nappal,

girbe-gurba, lári-fári, mende-monda, körbe-körbe;

- összefüggő szöveg alkotása szópárok alkalmazásával.

- ritmusos szólások gyűjtése, ismételgetése pl.: Itt az árok, most ugorj!

Bársony mellény, üres has! Vastag abrosz, vékony ebéd!

Szópárok, szókapcsolatok és szövegek olvasása az időtartam gyakorlására

- lópokróc-robotol, parazsat-szállását, dörömböl-csömörről,

- szálló szellővel, koromfekete színekkel, gyönyörűen kinyílott,

- Weöres Sándor: Bolygó zápor

Bolygó zápor

libben, táncol,

suhog a fü sürüjén, fa ágán,

Kéklő halvány

felhők alján

Kivirul a ragyogó szivárvány.

Ritmusgyakorlatok jól ritmizálható versek olvasásával

- erősen ritmizálva a tartalom rovására,

- gyengébben ritmizálva a tartalom kiemelésével,

- egészen visszafogott ritmusban, elsősorban a tartalomra figyelve.

- Weöres Sándor versei

Ritmusjelekkel versolvasás

- ritmizálva felolvasás, rövid-hosszú szótagok bejelölve

- ritmizálva felolvasás közben kopogni is a ritmust,

- ritmusfelismerés gyakorlására ritmusjelek bejelölésével.

Beszédkészségfejlesztő, szórakésztető, szókincsfejlesztő gyakorlatok

Azonos kezdőbetűvel szógyűjtés

- tetszés szerinti téma

- adott témakör

Szóvégi kezdés

- tetszés szerint

- adott témakör

Mit visz a kishajó pl.. t-vel?

Hagyományos barkochba

- növény, állat, tárgy, …

Kakukktojás, mi nem illik a sorba?

Haragszom rád!

- Ok és indoklás; …, mert kék a pólód. Válasz: Ez tetszik nekem.

- Kérdés pl.: Miért, a cipőm miatt? Válasz pl.: Nem azért, hanem mert, rövid a hajad. Indoklás pl.: Azért rövid, mert úszni járok.

Reklámozás

- bármilyen tárgyat, érdekes helyet, …

Szokatlan tárgyhasználat

- Mire nem lehet nem használni az adott tárgyat?

Egy szóból több

- az adott szónak a szótagjait és egyes betűit formálva kell újabb, de rövidebb szavakat keresni pl.: vitorláshajó – tor, ha, haj, jó, …

Állatkombináció

- jól ismert állatnevekből összevonással új állatnevek alkotása pl.:    kanárigó, kecskenguru, medveréb, …

Asszociációs játék

- tárgykörös – Nekem a nyárról a strand jut eszembe. A következő tanuló:  

nekem a nyárról a … jut eszembe.

- témakörös – Nekem a nyárról a strand jut eszembe. A következő tanuló:

Nekem a strandról a tömeg jut eszembe. …

Szópóker

- a szó utolsó hangjával kell kezdődnie a következő szónak pl.: asztal,

leves, selyem, …

- tárgyak, városok, … neve

Zagyva mesecímek, közmondások, szólások

- össze kell keverni mesecímeket, közmondásokat, szólásokat

pl.: Csillagszemű bíró, A kolozsvári juhász, …

Addig jár a korsó a kútra, míg maga esik bele. …

Szívesen lennék, … sohasem lennék, …

Fejezd be a mondatot …

- Azt akarom …; Megpróbálom …; Jó lenne …

Híres ember vagyok…

- sportoló, miniszter, ügyvéd, …hogyan lett?

Most mutasd meg!


További oldalak