Magyar nyelv és irodalom/Fejlesztendő képességek

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<h4>1.Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése</h4>
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
 
+
-
<p class=lista>a) Gondolatok, információk, érzelmek és vélemények
+
-
egyszer&#369;,</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>érthet&#337; és hatékony közlése.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>b) Beszédhelyzetnek megfelel&#337; közlés
+
-
használata.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>c) [[Figyelem a gondos hangképzésre, beszédlégzésre]]</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>d) A nem verbális kommunikáció néhány elemének
+
-
megfigyelése.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>e) Az üzenet lényegének érzelmi tartalmának
+
-
megértése.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>f) Megfelel&#337; szókincs használata.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>h) Saját vélemények megfogalmazása, vitákban való részvétel.</p>
+
-
 
+
-
<h4>2.Olvasás, írott szöveg megértése</h4>
+
-
 
+
-
<p class=lista>a) Az olvasás jelrendszerének elsajátítása.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>b)A tanult bet&#369;k összeolvasása, szavak,
+
-
szószerkezetek mondatok</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>hangos olvasása.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>c)Hangos és néma olvasás gyakorlása.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>d)Különböz&#337; mondatfajták hanglejtésének
+
-
megfigyelése és reprodukálása a hangos olvasásban.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>e)Az aktív szókincs gazdagítása az olvasott
+
-
szövegekkel összefüggésekben.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>f) Az értelmez&#337; hangos olvasás folyamatos
+
-
gyakorlása.</p>
+
-
 
+
-
<h4>3.Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás</h4>
+
-
 
+
-
<p class=lista>a)[[Az írás jelrendszerének elsajátítása, s az ehhez szükséges képességek fejlesztése]]</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>b) Az eszközszint&#369; íráshasználat fokozatos
+
-
begyakorlása.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>c)Mondatalkotás, néhány mondat összekapcsolásával szövegalkotás.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>d)A szöveg tagolásának gyakorlása.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>e)A tanult helyesírási, nyelvhasználati és nyelvhelyességi
+
-
ismeretek alkalmazása.</p>
+
-
 
+
-
<h4>4. A tanulási képesség fejlesztése</h4>
+
-
 
+
-
<p class=lista>a)Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek
+
-
megalapozása.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>b) Tapasztalatszerzés, ismeretek, adatok,
+
-
információ gy&#369;jtésében.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>c)Vázlatkészítés tanítói irányítással, a vázlatok
+
-
b&#337;vítése, sz&#369;kítése</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>megadott szempontok szerint.</p>
+
-
 
+
-
<h4>5. Ismeretek az anyanyelvr&#337;l</h4>
+
-
 
+
-
<p class=lista>a) Nyelvi-nyelvtani jelenségek felismerése. /pl.:
+
-
hang, szó, mondat/ </p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>b) Szókincsgyakorlatok –aktív, passzív.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>c) Alkalmazkodás a kommunikációs folyamatokhoz.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>e) Az írás jelrendszerének megismerése, a kiejtés
+
-
és írás</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>megfeleltetése.</p>
+
-
 
+
-
<h4>6. Ismeretek az irodalomról</h4>
+
-
 
+
-
<p class=lista>a) Az olvasás iránti érzelmi és gondolati
+
-
érdekl&#337;dés felkeltése.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>b) Ismerkedés változatos ritmikai, zenei formálású
+
-
lírai m&#369;vekkel.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>c) A költ&#337; nyelv néhány sajátosságának
+
-
megfigyelése.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>d) A versszak felismerése, egyszer&#369;
+
-
jellemzése.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>e) Rövidebb epikai m&#369;vek és népköltészeti
+
-
alkotások olvasása.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>f) A népköltészet és a m&#369;költészet
+
-
különbségeinek megtapasztalása.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>g) A m&#369; cselekményének kezd&#337; és
+
-
végpontjának, idejének, helyszínének, szerepl&#337;inek megállapítása.</p>
+
-
 
+
-
<h4>7. Az ítél&#337;képesség, az erkölcsi, esztétikai és
+
-
történeti érzék fejlesztése</h4>
+
-
 
+
-
<p class=lista>a) A szomorú és a vidám, a szép és a csúnya
+
-
megkülönböztetése</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>különféle verbális és képi szövegekr&#337;l
+
-
folytatott beszélgetésekben.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>b) A m&#369;élvezet minél gyakoribb
+
-
megtapasztalása.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>c) Mindennapi konfliktusok átélése
+
-
dramatikus játékokkal.</p>
+
-
 
+
-
[[/*]]
+

2015. szeptember 16., 10:39 változat

SZERKESZTÉS ALATT