Környezetismeret/Támasz/A napközis nevelők fejlesztő munkája/Szabadidő szervezés/A tanuláshoz kapcsolódó szabadidős tevékenységek

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
('''2. A Fertő tó''')
('''2. A Fertő tó''')
282. sor: 282. sor:
A beszámolók meghallgatása, az elkészített munkák megtekintése, a képek, rajzok, tablók kiállítása az osztályteremben.
A beszámolók meghallgatása, az elkészített munkák megtekintése, a képek, rajzok, tablók kiállítása az osztályteremben.
 +
'''A feladatok'''
 +
 +
 +
1. csoport
 +
 +
Vándorszínészek vagytok, a Fertő tó környéki falvakat járjátok előadásotokkal. Dolgozzátok fel a tó eredetét bemutató mondát. Olvassátok el a szöveget, osszátok ki a szerepeket, készüljetek fel az előadásra!
 +
 +
 +
A Fertő tó eredete
 +
 +
A monda szerint valamikor a régmúltban ezen a területen egy csodálatos termékeny völgy volt, amelynek közepén feküdt egy kis falucska: Leányvölgy. A környék földesura Vitéz Giletus a – fraknói herceg- vadászat közben e tájra tévedt. A falu egyik házában kért vizet és ennivalót, majd itt is maradt kipihenni fáradalmait, hiszen nagyon megtetszett neki a ház szépséges leánya, Mária. Ez a nap mindkettejük számára emlékezetes lett. Ezután a herceg hosszú éveken keresztül titokban látogatta szerelmesét, mindaddig míg a szép idillt az egyik apródja el nem árulta a herceg hitvesének, aki bosszút forralt. Maga mellé vette szolgáját, és az áruló apród vezetésével felkereste Máriát, hogy bosszút álljon rajta. A lányt az anyjával együtt megkötöztette, és mindkettőjüket a falu melletti tóba dobatta.
 +
A meggyalázott szerető megadással tűrte sorsát, de a boldogtalan anya iszonyú átkot szórt a hercegnőre és szolgáira, akik pénzért képesek voltak őket elemészteni. Megátkozta a falu népét is, akik néma tétlenséggel szemlélték szomorú végüket.
 +
A következő napon a falu apraja-nagyja csodájára járt annak, amint a kis tavacska – az anya átkai nyomán- percről-percre dagadt, és hullámain köteléküktől megszabadulva, egymást átölelve úszott anya és lánya holtteste.
 +
A nép csodát látott a jelenségben. A két holttestet nagy pompával eltemették azt gondolva, hogy az ünnepélyes temetés kiengeszteli a halottakat. Ám hiába volt minden. Az átok beteljesedett. A tavacska hatalmas tóvá növekedett, és a falu lakói házaikat elhagyva menekültek a távoli magasabban fekvő területek felé. Az új települést, ahol ismét otthont találtak Neusidelnek ( új településnek) nevezték el.
 +
 +
A Fertő tó eredete
 +
Szomorú játék egy felvonásban
 +
 +
Szereplők:
 +
 +
Mesélő:
 +
Vitéz Giletus herceg:
 +
Mária:
 +
Az áruló apród:
 +
A herceg felesége:
 +
Mária anyja:
 +
Szolgák:
 +
A falu népe:
 +
 +
 +
 +
2. csoport
 +
Geológus professzor vagy, aki a tó földtörténeti keletkezését kutatja csapatával. Modellezzétek a terepasztalon a Fertő tó kialakulását a szöveg alapján! Helyezzétek a szókártyákat a megfelelő helyre! Készüljetek fel a szóbeli bemutatásra!
 +
 +
 +
„A Fertő a geológiai harmadkor közepén, 12 millió évvel ezelőtt alakult ki, amikor ezt a területet is a Pannon tenger borította. Mintegy 8 millió éve a geológiai erők elzárták a mai Kisalföld helyén lévő tengert, és az így keletkezett tóba a környező folyók egyre több édesvizet és törmeléket szállítottak. A nagy mennyiségű törmelék lassan feltöltötte ezt az óriási tavat. Az ős-Duna, az ős-Répce, ős-Rába, ős-Ikva, kavicstakarója között kialakult a Fertő medencéje, ami a Kisalföld legmélyebb része.” (Mellékletként a gyerekek megkapják a szükséges szómagyarázatokat vagy tanítói segítséget a szöveg megértéséhez.)
 +
 +
 +
3. csoport
 +
Egy kutatócsoport tagjai vagytok. A nyelvészek a tó nevének eredetét, annak jelentését vizsgálják. A többiek adatokat gyűjtenek a tóról, és táblázatba rendezik.
 +
Készítsetek rajzot az érdekességekről!
 +
„A legelső oklevél, amely a Fertő tavat említi 1199-ből való. A Fertő a nyelvészek értelmezése szerint ősi finnugor név. Sekély vizű, növényekben gazdag, mocsaras jellegű tavat jelent.
 +
A tavat a Vulka és a Rákos patak táplálja. Alacsony vízállása a tó történetében nagyon sok érdekes eseményt okozott. Volt, amikor a víz teljesen eltűnt, és a község lakossága a tómederben évtizedeken keresztül mezőgazdasági termelést folytatott. Majd ismét megjelent a víz, és nemcsak a régi medret hódította vissza, hanem a környező területeket is birtokba vette.
 +
A tó Közép-Európa harmadik legnagyobb tava. Nagyságában csak a Balaton és a Bódeni tó előzi meg. Területe 337 km2, amelyből 250 km2 Ausztriához, 87 km2 pedig Magyarországhoz tartozik.
 +
A tó mélysége átlagos vízálláskor csak 60-70 cm. Legnagyobb mélysége sem haladja meg a 160 cm-t.”
[[/*]]
[[/*]]

2009. január 24., 08:01 változat

A tanítási órákra való felkészülésen és az önellátással kapcsolatos tennivalókon kívüli időt szabadidőnek nevezzük.

„ A szabadidő mindazon foglalatosságok összessége, amelyekben az egyén önként vesz részt, akár azért, hogy kipihenje magát vagy szórakozzék, akár azért, hogy fokozza önkéntes társadalmi tevékenységét, tájékozottságát vagy érdekmentesen képezze magát, miután eleget tett összes kötelezettségeinek.”

/Dumazedier/

A szabadidő nevelő hatása akkor bontakozik ki teljesen, ha változatos, jelen van benne a játék, a gyermek életkorának, érdeklődési körének megfelel, és az ismeretszerzésre is lehetőséget adó foglalkozás. A pedagógus feladata, a gyerekek szabadidő felhasználásának tervszerű irányítása. Ebben az irányításban a munka, a játék, a sport, a hobby egészséges arányait igyekszik megteremteni. Nem szabad hagyni, hogy egyes tanulók érdeklődése leszűküljön és szabadidejükben állandóan csak egy tevékenységet folytassanak. A gyerekek sokfajta szabadidős tevékenységet ismerjenek meg csak így készíthetjük fel őket a tartalmas szabadidő eltöltésére. Ha a szabadidő „hasznos idővé” válik, lényegében a személyiség gazdagítását és képességeinek fejlesztését szolgálja. A gyerekek csak akkor tanulják meg a szabadidő felhasználás módját, ha megfelelő választékot nyújtunk a szabadidős tevékenységek köréből. Olyan tevékenység formákat kell létrehozni, amelyek valóságos tartalommal telíthetők.

Tartalomjegyzék

A szabadidő – tevékenységnek kettős célja van:

1. A tanulók szükségleteinek és igényeinek gazdagításával kapcsolatos. 

2. A nevelési tevékenységek megteremtése és kihasználása.

A gyerek a szabadidőben valóban érezze magát szabadnak. A szabadon választható tevékenység végzése örömet vált ki, a tevékenység során ez beépül a személyiségbe, és ez a tanulási folyamatra is hatással van. Tanulói aktivitás fejlesztése és a kezdeményezőkészség fokozása szükséges ahhoz, hogy képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre. Meg kell tanítani arra, hogy a szabadidőt igényesen és sokféle tartalommal töltsék meg. A választhatóság nem járhat azzal, hogy a gyerekek sokféle tevékenységbe belekezdenek, de nem mélyülnek el bennük, mert gyorsan abbahagyják. Teljesen kötetlen szabadidőre szükség van, de ez igazán akkor lesz értékes, ha előzőleg már sokféle szabadidős tevékenységgel ismertették meg a gyerekeket. Tapasztalatok szerint a kötetlen szabadidőben sokszor a már megismert tevékenységekből választanak.

„Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az oktatás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

/Szent-Györgyi Albert/


Projekt pedagógia a napköziben

A világ nem tantárgyakra bontva működik. Komplex jelenségekből áll, s egy-egy feladat megoldásához mozgósítani kell mindazt, amit az ember tud. Ezért az oktatás során a világ komplexitását kell megmutatni a gyerekeknek. A projekt-módszer (John Dewey és William Kilpatrick) előnye az életközelség és a szociális tanulás.

A projekt-módszer legfontosabb jellemzői

A tanulók valamilyen terméket készítenek el, problémát oldanak meg. Akiket a téma, a probléma érdekel, osztály- és évfolyamkereteket átívelő csoportba szerveződve mélyülnek el a megoldásában. Sok önálló munkával, gyakran a csoporton belüli munkamegosztással (kiscsoportok szervezésével), a tanórai és a tantárgyi keretektől függetlenül tevékenykednek. A termék elkészítéséhez, probléma megoldásához szükséges ismereteket maguk kutatják fel, megosztják egymással meglévő és most megszerzett tudásukat, s a munkafolyamat tervezésnél figyelembe veszik az egyéni képességeket, érdeklődést és tehetséget. Eredményeit a nyilvánosság előtt mutatják be a gyerekek. A bírálat és a kritika nyilvános és kiterjed a cél és az eredmény összevetésére, a termék minőségére, továbbá a munkafolyamathoz kapcsolódó tényekre, érzésekre. Mindez lehetőséget kínál a szociális tanulásra. A feladat megoldásához elengedhetetlen a résztvevők, illetve a kiscsoportok egymás közötti kommunikációja.1. Ismerd meg, és fogadd el!

A tolerancia éve a napköziben Ismerkedés más népek életével, szokásaival

Témabeosztás és időkeret

 • Október-november: Ázsia (Kína, Japán, India)
 • Január-február közepe: Dél-Európa ( Olaszország, Görögország, Törökország )
 • Február közepe-március : Amerika (Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Dél-Amerika)
 • Április-május: Közép-Európa és Magyarország (Helyi specialitások, hungarikumok, környező országok specialitásai)

Október-november: ÁZSIA

2.b. és 4.b. Japán

5.b. India

6.a. Kína

11.a. Szervezés, felkészülés előadásokra, az előadások megtartása, kiállítás rendezése. Zárónap szervezése.

Zárónap: 2008. november utolsó hetében

Feladatok

A gyerekek 30 perces előadással készülnek az adott országról.
Felderítik a téma történeti, kultúrtörténeti, néprajzi, műszaki, technikai, tudománytörténeti és sport vonatkozásait. Ismerkednek az adott ország népzenéjével. Ehhez gyűjtő- és kutatómunkát végeznek minden elérhető forrás felhasználásával.A gyűjtött anyagot tablókon rendszerezve bemutatják.
Az adott ország egyszerűen elkészíthető ételeit megfőzik, megkóstolják. Kiemelt feladat a projekt megvalósítása során a tantárgyi kapcsolatok megkeresése. Például a 4. osztályban a környezetismeret tantárgy Gyümölcsöskert és A veteményes című témákhoz kapcsolódhatunk.

Az alábbiakban a negyedik osztályosok által a projekt október-novemberi időszakában elvégzett, még elvégzendő feladatsorát és annak időbeosztását mutatjuk be.

Szeptember 29.- október 10.

Feladat: kéthetes gyűjtőmunka indítása és gyűjtés. A második hét végén összegzés, tablókészítés. A gyűjtés tárgya: földrajzi elhelyezkedés, nevezetességek. Különleges természeti adottságok. /könyvek/ Kertek. Ikebana. Gésák. Építészet. Sport. Zene. Írásjelek tanulása, tálak festése japán írásjelekkel.

Október 13-22.

Feladat: előadás és gyűjtés

Mitológia, harcművészet, MANGA.

Rajzolás, festés, előadás, DVD.

Október 15. Projekt bemutató

JAPÁN.

 • Japán népmese olvasása: Momotaro története. (Hüvelyk Matyi típusú mese. Japán egyik legismertebb hőse, Momotaro (a szó jelentése barackfiú) egy hatalmas barackban született. Szembeszállt a démonnal, és számos csodás kalandot megélt.)
 • Japán zene hallgatása
 • Kiselőadások meghallgatása, bemutatók megtekintése

- Aikidó bemutató Kép:Aikido.jpeg

- Kiselőadás a japán építészetről. A földrengések hatása az építkezési szokásokra

- Japán kertek Kép:japán kert.jpeg


- Japán sencha tea készítés

 • Közös tevékenység

- Tálak festése katakanával(”Jó étvágyat!”felirat és saját név felfestése)

Kép:Tál feliratozása.jpeg Kép:A gésák.jpeg Kép:Ádám neve.jpeg


Táblakép: Jó étvágyat! és köszönés felirat japán nyelven. A számok 1-10-ig. Japán zászló és térkép.

Kép:A tábla.jpeg Kép:Számok.jpegA teremben egy japán kavicskert kicsinyített mását és egy Ikebana virágdíszt is megtekinthetnek a gyerekek és a vendégek.Kép:Ikebana.jpeg


Érkezéskor és távozáskor gésának öltözött kislány köszönti a vendégeket az ajtóban.


November 3-14.

Feladat: gyűjtés, közös tervezés Teaszertartás. Ismerkedés receptekkel, fűszerekkel. Egyszerű ételek elkészítése.

November 17-28.

Feladat: gyűjtés a hagyományos japán öltözetekről. Tevékenység: ismerkedés az origami történetével. Hajtogatás. Az elkészült munkák kiállítása

Felkészülés az ÁZSIA ZÁRÓNAPRA: 30-35 percben bemutatják a gyerekek az adott országról szerzett ismereteiket a legfontosabb és a legkülönlegesebb vonásokat helyezve a középpontba. Ezután beavatják a gyerekeket néhány jellemző tevékenységbe. Végül a projektről készített dokumentációt (tablók, képek)kiállítás keretében bemutatják.


2. A Fertő tó

A foglalkozás tervezete:

I. - Mai foglalkozásunkon egy utazásra szeretnélek meghívni benneteket. A Nyugat-Dunántúli régióba megyünk, ahol egy nagy tó található. Mit gondolsz, hol járunk? (Nyugat Dunántúli régió, Győr- Moson- Sopron megye, a Fertő tó környéke.)

- Sok érdekes dolgot megtudtatok már erről a vidékről, Nézzük meg, hogy mik ezek, és mutassuk be egymásnak! Szeretném, ha csoportokban dolgoznátok! Szükségem lenne olyan gyerekekre, akik szívesen állnak vándorszínésznek, szeretnek terepasztalon dolgozni, kedvelik a tudományos szövegek olvasását, szeretnek festeni és fényképeket rendezni, és örömmel mennének egy képzeletbeli kerékpáros túrára.

/ A csoportszerveződés érdeklődési kör és személyes szimpátia alapján történik a gyerekek között, önállóan. A csoportok maximális létszámát a napközis pedagógus adja meg a feladat ismertetésekor./

A munka elvégzéséhez 5 csoport alakul:

 • 1. csoport: vándorszínészek
 • 2. csoport: geológusok
 • 3. csoport: nyelvészek, környezetkutatók
 • 4. csoport: festőművész és fotóművész barátok
 • 5. csoport: kerékpáros túrázók

A csoportok a Fertő tó témával kapcsolatos, előzetesen gyűjtött anyagot különböző témák, területek szerint rendszerezve borítékokba zárva megkapják.

-Olvassátok el a borítékon található szöveget! A borítékokban mindent megtaláltok. A foglalkozás végén a csoportok bemutatják, hogy mivel foglalkoztak. Jó munkát és jó szórakozást kívánok!

II. A gyerekek önálló dolgoznak, alkotnak. A napközis pedagógus körbejár, figyel, ahol szükséges segít.

III. A csoportok ismertetik feladatukat, bemutatják egymásnak munkáikat. A beszámolók meghallgatása, az elkészített munkák megtekintése, a képek, rajzok, tablók kiállítása az osztályteremben.

A feladatok


1. csoport

Vándorszínészek vagytok, a Fertő tó környéki falvakat járjátok előadásotokkal. Dolgozzátok fel a tó eredetét bemutató mondát. Olvassátok el a szöveget, osszátok ki a szerepeket, készüljetek fel az előadásra!


              A Fertő tó eredete

A monda szerint valamikor a régmúltban ezen a területen egy csodálatos termékeny völgy volt, amelynek közepén feküdt egy kis falucska: Leányvölgy. A környék földesura Vitéz Giletus a – fraknói herceg- vadászat közben e tájra tévedt. A falu egyik házában kért vizet és ennivalót, majd itt is maradt kipihenni fáradalmait, hiszen nagyon megtetszett neki a ház szépséges leánya, Mária. Ez a nap mindkettejük számára emlékezetes lett. Ezután a herceg hosszú éveken keresztül titokban látogatta szerelmesét, mindaddig míg a szép idillt az egyik apródja el nem árulta a herceg hitvesének, aki bosszút forralt. Maga mellé vette szolgáját, és az áruló apród vezetésével felkereste Máriát, hogy bosszút álljon rajta. A lányt az anyjával együtt megkötöztette, és mindkettőjüket a falu melletti tóba dobatta. A meggyalázott szerető megadással tűrte sorsát, de a boldogtalan anya iszonyú átkot szórt a hercegnőre és szolgáira, akik pénzért képesek voltak őket elemészteni. Megátkozta a falu népét is, akik néma tétlenséggel szemlélték szomorú végüket. A következő napon a falu apraja-nagyja csodájára járt annak, amint a kis tavacska – az anya átkai nyomán- percről-percre dagadt, és hullámain köteléküktől megszabadulva, egymást átölelve úszott anya és lánya holtteste. A nép csodát látott a jelenségben. A két holttestet nagy pompával eltemették azt gondolva, hogy az ünnepélyes temetés kiengeszteli a halottakat. Ám hiába volt minden. Az átok beteljesedett. A tavacska hatalmas tóvá növekedett, és a falu lakói házaikat elhagyva menekültek a távoli magasabban fekvő területek felé. Az új települést, ahol ismét otthont találtak Neusidelnek ( új településnek) nevezték el.

A Fertő tó eredete Szomorú játék egy felvonásban

Szereplők:

Mesélő: Vitéz Giletus herceg: Mária: Az áruló apród: A herceg felesége: Mária anyja: Szolgák: A falu népe:


2. csoport Geológus professzor vagy, aki a tó földtörténeti keletkezését kutatja csapatával. Modellezzétek a terepasztalon a Fertő tó kialakulását a szöveg alapján! Helyezzétek a szókártyákat a megfelelő helyre! Készüljetek fel a szóbeli bemutatásra!


„A Fertő a geológiai harmadkor közepén, 12 millió évvel ezelőtt alakult ki, amikor ezt a területet is a Pannon tenger borította. Mintegy 8 millió éve a geológiai erők elzárták a mai Kisalföld helyén lévő tengert, és az így keletkezett tóba a környező folyók egyre több édesvizet és törmeléket szállítottak. A nagy mennyiségű törmelék lassan feltöltötte ezt az óriási tavat. Az ős-Duna, az ős-Répce, ős-Rába, ős-Ikva, kavicstakarója között kialakult a Fertő medencéje, ami a Kisalföld legmélyebb része.” (Mellékletként a gyerekek megkapják a szükséges szómagyarázatokat vagy tanítói segítséget a szöveg megértéséhez.)


3. csoport Egy kutatócsoport tagjai vagytok. A nyelvészek a tó nevének eredetét, annak jelentését vizsgálják. A többiek adatokat gyűjtenek a tóról, és táblázatba rendezik. Készítsetek rajzot az érdekességekről! „A legelső oklevél, amely a Fertő tavat említi 1199-ből való. A Fertő a nyelvészek értelmezése szerint ősi finnugor név. Sekély vizű, növényekben gazdag, mocsaras jellegű tavat jelent. A tavat a Vulka és a Rákos patak táplálja. Alacsony vízállása a tó történetében nagyon sok érdekes eseményt okozott. Volt, amikor a víz teljesen eltűnt, és a község lakossága a tómederben évtizedeken keresztül mezőgazdasági termelést folytatott. Majd ismét megjelent a víz, és nemcsak a régi medret hódította vissza, hanem a környező területeket is birtokba vette. A tó Közép-Európa harmadik legnagyobb tava. Nagyságában csak a Balaton és a Bódeni tó előzi meg. Területe 337 km2, amelyből 250 km2 Ausztriához, 87 km2 pedig Magyarországhoz tartozik. A tó mélysége átlagos vízálláskor csak 60-70 cm. Legnagyobb mélysége sem haladja meg a 160 cm-t.”

A laphoz nem tartoznak aloldalak.