Környezetismeret/Kitekintő

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
A (1 revision(s))
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<h4>Kitekintő:</h4>
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
 
+
-
<p>Ebben a rovatban <span class=dvv>szemelvényeket,
+
-
újságcikkek</span>et ismertetünk, amelyek már más szakmai folyóiratokban is
+
-
megjelennek a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása kapcsán</p>
+
-
 
+
-
<h4>Megjelent: A tanítás-tanulás című folyóirat 2004.márciusi száma</h4>
+
-
 
+
-
<p>Egy új kiadványt szeretnénk a figyelmetekbe
+
-
ajánlani. Az Országos Közoktatási Intézet kiadványa:  JELENTÉS A MAGYAR
+
-
KÖZOKTATÁSRÓL 2003 - amely most 2004. januárjában jelent meg. Szerzői között
+
-
szerepel többek között Lannert Judit, Halász Gábor, Mártonfi György, Környei
+
-
László</p>
+
-
 
+
-
<p>Tematikája a következőképpen épül fel:</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-Az oktatás társadalmi és gazdasági környezete</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-A közoktatás irányítása</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-A közoktatás finanszírozása</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-Az oktatás tartalma</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-Az iskolák belső világa</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-A pedagógusok</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-A közoktatás minősége és eredményessége</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények</p>
+
-
 
+
-
<p>Átfogó képet ad a hazai oktatási rendszerről,
+
-
statisztikai adatokkal kiegészítve.</p>
+
-
 
+
-
<p>Egy témakörrel &#8211; a teljesség igénye nélkül -
+
-
mi is foglalkozunk és ez nem más, mint</p>
+
-
 
+
-
<p>a  tanulmányi eredményesség a magyar
+
-
közoktatásban -olvasás szövegértés, anyanyelvi kompetenciák. Hiszen évek óta a
+
-
statisztikai adatok azt mutatták, hogy a magyar gyerekek nem tudják alkalmazni
+
-
a már megtanultakat.</p>
+
-
 
+
-
<p>&#8222;Az olvasási-szövegértési képességek
+
-
nemzetközi és hazai vizsgálatai során egyre inkább törekszenek arra, hogy a
+
-
mérések az egyes országok írásbeli kultúrájától függetlenül is vizsgálható
+
-
kulturális kompetenciákat vegyék célba. Ilyenek például azoknak az eljárásoknak
+
-
és stratégiáknak az alkalmazása vagy azok a készségek, amelyekben főképp a
+
-
diákok általános szövegfeldolgozási kompetenciája /információk azonosítása,
+
-
következtetések, értelmezések és reflektálás az olvasottakra/ és iskolán kívüli
+
-
háttérismerete számít, és kevésbé játszik szerepet egy kifejezetten iskolai
+
-
olvasmány anyag.&#8221;</p>
+
-
 
+
-
<p>Több cikk, tanulmány foglalkozott már a 2000.
+
-
évi PISA-vizsgálat gyenge eredményeinek feltárásával. Mi okozhatta ezt az
+
-
eredményt? A mérőeszközök szokatlansága, az eddigi tesztek eltérő jellege, a
+
-
hagyományos magyar képzési tartalom valamint a következő fokozatra történő
+
-
továbblépés elsődlegessége &#8211; mindezen okoknak tulajdonítható a nem várt
+
-
teljesítmény. A világ 32 országából több, mint negyedmillió tanuló vett részt.
+
-
A magyar diákok teljesítményének átlaga 480 pont volt, ami szignifikánsan
+
-
gyengébb az 500 pontos nemzetközi átlagnál.</p>
+
-
 
+
-
<p>A következő táblázat a különböző olvasási
+
-
teljesítményszinteket elérő 15 éves tanulók aránya látható a 2000. évi
+
-
PISA-vizsgálatban, országok szerint /%/. Ugyan közvetlenül nem a mi pedagógiai
+
-
munkák eredményessége rajzolódik ki ezen grafikonon, de mindegyikünkben
+
-
felmerülhet, hogy a mi is felelősek lehetünk ezen eredményekért.</p>
+
-
 
+
-
<p>&#8222;A lakosság általában elégedett az oktatás
+
-
színvonalával. Egy 2002-ben lefolytatott közvélemény-kutatás szerint, a
+
-
megkérdezettek 35%-a úgy vélte, hogy a magyar tanulók megütik a nemzetközi
+
-
mércét, és ugyanennyien gondolták, hogy még ennél is jobban teljesítenek, és
+
-
mindössze 12% ítélte más országok tanulóinál rosszabbnak a hazai diákok
+
-
teljesítményét.&#8221; Az eredmény mégis mást mutatott. Mindannyian meglepődtünk. Az
+
-
okokat keressük..</p>
+
-
 
+
-
<p>Milyen pedagógiai módszerváltás szükséges,
+
-
hogy ezen eredményesen tudjunk változtatni? Hol lehetett a hiba? Több kérdés is
+
-
felmerül. Olvasástechnika, szövegelemző műveletek, alkalmazás, &#8230;  ? Kié a
+
-
probléma?</p>
+
-
 
+
-
<h4>Megjelent 2004. április A tanulás-tanítás című folyóiratban:</h4>
+
-
 
+
-
<p>Nevelünk! Nevelünk?</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=idezet>&#8222;Embert nevelni annyi, mint
+
-
távlatokat kialakítani benne.&#8221;</span></p>
+
-
 
+
-
<p>Makarenkó írta sok-sok évvel ezelőtt. De
+
-
valóban az iskolai élet, a tananyag, a tanóra ad lehetőséget arra, hogy a nevelésre
+
-
is megfelelően figyeljünk? Az előző időszakokban a tantárgypedagógiai szemlélet
+
-
sokkal nagyobb prioritást &#8222;irányzott&#8221; elő ezen feladatok kiaknázására.
+
-
Bizonyára mindannyian emlékezünk a következő &#8222;megfogalmazott&#8221; nevelési
+
-
feladatokra: erkölcsi nevelés, hazaszeretetre nevelés, közösségi nevelés &#8230;</p>
+
-
 
+
-
<p>A mai iskolarendszer a hangsúlyt inkább az
+
-
ismeretek átadására teszi, a túlzott tényanyag közlésére helyezi. Háttérbe
+
-
kerül a gyakorlatiasság, a praktikum, az életszerű helyzetekben való
+
-
alkalmazás. Mindezeket átszövi a gyors, a kapkodó, sietős életritmus az
+
-
iskolában is, azaz az idővel való állandó harc.</p>
+
-
 
+
-
<p>Nem szabad elfelejtenünk, hogy az iskola
+
-
elsődleges feladata a képesség- és készségfejlesztésen túl a
+
-
személyiségfejlesztés. Hiszen az iskola, nem más, mint a személyiségfejlődés,
+
-
az intézményes szocializáció legfontosabb helyszíne. Időbeli határa sem
+
-
elhanyagolható. Mert 6 éves kortól kezdődik és meddig is tarthat? Ha csak a mai
+
-
tanulási szemléletre gondolunk &#8211; egész életen át tartó tanulás &#8211; akkor nincsenek
+
-
időkorlátok. Az iskola nem az életre készít, hanem maga az élet. Szervezett
+
-
keretek között, permanens tanulási folyamat zajlik, mind az egyén, a tanuló,
+
-
mind a közösség, a csoport oldaláról nézve. A megszerzett tudás a
+
-
gondolkodásmódban, a viselkedésben, a mentalitásban, az attitűdben nyilvánul
+
-
meg. De ezen túl mennyire használjuk ki a nevelési lehetőségeket?</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>Elevenítsük fel mit is jelent
+
-
a szó!</span></p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>Nevelés:</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-Az a tény, hogy valakit, valamit nevelnek.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-(Testi,) szellemi és erkölcsi fejlődés tudatos
+
-
irányítása, főképp gyermekeknek</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-leendő hivatására való tervszerű felkészítése.</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>-Értelmező kéziszótár 1002. oldal Akadémia Kiadó,
+
-
Budapest 1975</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>Nevelés:</span></p>
+
-
 
+
-
<p>Természetes, hogy a nevelésnek, amely az ember
+
-
céltudatos, tervszerű alakítása, a célok állnak a középpontjában, s a
+
-
céltudatosság, a célratörés valamennyi emberi tevékenység közül talán a
+
-
nevelésre jellemző leginkább.</p>
+
-
 
+
-
<p>Pedagógiai Kézikönyv 51. oldal tankönyvkiadó,
+
-
Budapest, 1980</p>
+
-
 
+
-
<p>A különböző tantárgyak keretén belül elsajátított
+
-
tanítási- tanulási tartalmak mind- mind hozzájárulnak a nevelési területek
+
-
fejlesztéséhez. Pl.: A mesék, a történetek szereplőinek tettei, cselekedetei
+
-
akarva-akaratlanul hatnak a tanulóinkra. Az iskolában elsajátított
+
-
viselkedésmintáknak, magatartási formáknak és erkölcsi példázatoknak társadalmi
+
-
kihatásai is vannak. A megfelelő szociális klíma kialakítása, a szociális
+
-
nevelés célkitűzéseinek (csoportdinamika, értékrend stb.) kialakítása
+
-
nagymértékben rajtunk pedagógusokon múlik. Nem bújhatunk ki a felelősség alól,
+
-
nem mondhatjuk, hogy a dolgok &#8222;menjenek a maguk útján.&#8221; Ne sajnáljuk az
+
-
&#8222;elvesztegetett&#8221; időt, adjunk lehetőséget, hogy a megszerzett információkat,
+
-
tényeket mesterséges élethelyzetekben kipróbálhassák, megismerhessék a
+
-
mindennapokban, alkalmazhassák különféle szituációkban.</p>
+
-
 
+
-
<p>Biztosítsunk megfelelő teret a vélemények
+
-
megfogalmazásának, hogy a gyerekek az adott témával problémával
+
-
találkozhassanak, azonosulni tudjanak és a saját &#8222;szűrőjükön&#8221; keresztül
+
-
érvelhessenek, dönthessenek.  Miért fontos ez? Mert ezáltal nevelődnek!</p>
+
-
 
+
-
<p>A pedagógusnak számtalan helyzetet kell
+
-
teremteni, azaz &#8222;tálcán kínálni&#8221; a problémákat. Ki kell használni a tanórán a
+
-
spontán adódó nevelési lehetőségeket. Ha elmegyünk ezek mellett a tananyag
+
-
ugyan nem &#8222;szenved csorbát&#8221;, de kimarad a gyerek életéből egy olyan láncszem,
+
-
amellyel csak esetleg felnőtt korában találkozik először &#8222;a nagybetűs életben&#8221;.
+
-
</p>
+
-
 
+
-
<p>Észre kell vennünk, és észre kell vétetnünk a
+
-
viszonyokat, a körülményeket, amelyeket mi magunk alakítunk, és teszünk, tehetünk
+
-
azzá, amilyenné válnak. Ha kisgyermekkorban találkoznak pl.: társadalmi
+
-
problémákkal, erkölcsi tanulságokkal, viszonyrendszerekkel, akkor személyisége
+
-
sokoldalúan fejlődik. Mikor tehetjük ezt?</p>
+
-
 
+
-
<p>Bármelyik tanóra alkalmat adhat erre. A tanító
+
-
pedagógiai és társadalmi érzékenységén múlik, hogy ezt ki tudja-e használni,
+
-
meglátja-e az ilyenfajta lehetőségeket. Sajnos erre recept nincs. De a gyerekek
+
-
mindenre nyitottak, kreatívan reagálnak A spontaneitás érdekessé, szokatlanná
+
-
tehet egy tanórát. Hiszen a nevelési lehetőségek nem mindig kiszámítható
+
-
tanítási-tanulási tartalmak.</p>
+
-
 
+
-
<p>Érdemes élni ezekkel a lehetőségekkel. Ezáltal
+
-
nemcsak a gyerekek személyisége fejlődik, hanem a pedagógus empatikus,
+
-
improvizativ készsége is. A rugalmas tananyagkezelés megtörheti a merev
+
-
óravezetést, közelebb hozhatja egymáshoz nemcsak a gyerekeket, hanem a
+
-
pedagógust is a gyerekekhez. Az ilyen stílusú tanítási mód feloldhatja a
+
-
szorongó, gátlásos tanulóinkat, az örök harsányakat pedig visszafoghatja,
+
-
toleránsabbá teheti.</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>Érdemes kipróbálni!</span></p>
+
-
 
+
-
[[/*]]
+

2015. szeptember 16., 10:43 változat

SZERKESZTÉS ALATT