72 gyakorlat beszédfejlesztésre

Az Alsós tanítói portálból

Hittig (Talk | Szerkesztései) 2016. május 27., 08:10 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

Hallásfejlesztő gyakorlatok

• Természeti jelenségek hangjainak felismerése /kazettáról/ - eső, szélzúgás, dörgés, …

• Állatok hangjainak felismerése /kazettáról/ - kutya, macska, kecske, kakas, …

• „Tárgyhangok felismerése” - kulcs, ajtónyikorgás, pohárcsörgés, papírtépés, kopogás, …

• Emberi hangok felismerése /kazettáról/ - csecsemősírás, gőgicsélés, gyermekhangú verselés, női hang, férfi hang, …

• Hangszerek hangjának felismerése /kazettáról/ - furulya, zongora, hegedű, xilofon, cintányér, . . .

• Gépek hangjának felismerése /kazettáról/ - gépkocsi, villamos, turmixgép, porszívó, …

• Suttogó játékok - háttal állnak egymásnak fokozatosan távolodva ismert hangokat mondunk – vissza kell mondani - uaz, mint az előző, de szavakat mondunk; miközben az egyik fülétletakarjuk, majd a másikat - táviratot küldök Rövid mondat továbbítása egymásnak súgva, x megmondja mit üzentek neki, nem lehet visszakérdezni, amit hall azt kell továbbadnia. Majd nehezítve 2-3 összefüggő mondat is lehet.

• Visszhangjáték - szavak, szószerkezetek, rövid mondatok pontos visszamondása halkan, hangosan; magasan, mélyen; gyorsan, lassan; messziről, fokozatosan közeledve – nem értem, mondd még egyszer; . . .

• Hangzócsere - éneken pl.: Szép az icipici női cipő, női cipő, női cipő; Benne takarosan lépked a nő, lépked a nő, a nő Először az összes magánhangzó helyett a-t, majd á-t, . . . Mondunk, majd uezt a mássalhangzókkal is. - mondókával pl.: Ádám bátyám száját tátván . . . Adam batyam szajat tatvan . . .

• Visszafelé mondás - Aki a nevét hallja jelezze! Avé – Éva, Igá – Ági - Mondj állatneveket visszafelé! A csoport találja ki melyik állatra gondolt a társ. Pl.: acic – cica; evdem – medve; rége – egér

• Hol szólsz kis pajtás? - Saját hangon szólal meg. - Elváltoztatott hangon szólal meg.

• Dallamfelismerés, dallambújtatás - lalázva dúdolni, - énekléskor egy-egy szót némán tátogni.


Légzőgyakorlatok

• Mélylégzés – hosszan lassan kifújva s, sz, f, … stb

• Szaggatott – rövid belégzések után erőteljes kifújások; lufifújás hosszan, röviden.

• Gumiember – párosával állnak, az egyik a gumiember, a másik felpumpálja, majd leereszt – csere.

• Ismert szöveg, mondóka, vers, egy levegővel folyamatosan.

• Számlálás egy levegővel – kettesével, százasával, életkornak megfelelően.

• Kilégzés közben: forró leves – hűtsük sokáig, lihegés, mint a kiskutya, térdeléssel tűzfújás.

• Hegyre kiáltás: mérgesen – hangosan, …

• Minél többet mondani - egy levegővel, hang, szó, mondóka,…

• Hanghullámzás – egy hangot pl.: á pincében- padláson

• Remegtetés – hang, szó, mondat, reszketve mondd – Én nem fázom!

• Rétestészta beszéd – lassított felvétel pl.: Ééééén neeeeem fááázooom!

• Fújás gyakorlatok: - gyertya, toll, papír, pingpong labda, … - papírzacskó, úszógumi, lufi, … - szappanbuborék fújása eszközzel - fújó foci: labda lehet papírgalacsin, gyurmagolyó, …

Hangadók

• Utánzások Zuhanyozás: hideg víz - íu, langyos – o, forró – á. Súlyemelés – áááááá, elakad –á á á á á, más hangzóval is. Ásítás, nyögés. Brummogás – pittyegés: medve – kismadár Sikítás. Kiabálás nagy szájjal, szűk szájjal – áú. Oroszlánordítás – áaou – először hangosan, majd halkítva. Sziréna – nínó közeledve Patkódobogás Csettintés, csattogás nyelvvel. Repülőgép, pörgetés – r. Puszi dobás, bugyborékolás, pukkanás.

• Hangutánzó szavak ismételgetése Bim-bam, csitt-csatt, tik-tak, …

• Azonos szótagok skálázása folyamatosan és szaggatottan Pl.: mamama, mámámá, mémémé, momomo, bababa, bábábá, bébébé, bobobo

• Szótagok skálázása magánhangzó váltogatásával. Pl.. mamemámé…

• Szótagskálázás mássalhangzóváltással azonos magánhangzóval. Pl.: bedebede, menemene…

• Igen, nem Pl.: nem tanulok ma, igen tanulok ma, nem reggelizem , igen reggelizem.

• Mondatpárok - te voltál - nem én voltam, mondd meg neki - mondd meg te, ne kiabálj - de kiabálok, maradj - nem maradok…

• Vokális gyakorlatok: - kérdez – felelek hangutánzással azonos magasságon, hangerő fokozva, azonos hangerőn, magasság fokozva ill. csökkentve Hogy vagy medve? Jól vagyok medve. Hogy vagy kutyuskám? Jól vagyok kutyus. - felelgetős halkan – hangosan; magasan – mélyen; elnyújtva, fokozva távolodva – közeledve. - orrhangzó javításhoz egészségesen és náthásan pl.: bodd dáthásan – deb boddom. - tűz-víz játék különböző változatai pl.: közeledés hangosabb zümmögés, távolodás halkabban… - halandzsa szöveg mondogatása.

• Staféta – mondóka, vers, ének először sorba, majd össze-vissza, akire mutatok, aki mondja, az mutat, …

• Szöveges gyakorlatok hangszín, hangerő váltással. - mondókák, versikék,…

• Rezonancia gyakorlatok: - zümmögő gyakorlat; - mmmánnámmm-mmmennemmm-mmménnnémmm…; - mánnám-mannam-monnom-munnum…

• Nyelvtörők, nyelvgyötrők. - fekete bikapata kopog a pepita patikakövön - Mit sütsz kis szűcs tán sós húst sütsz kis szűcs?


Artikulációs, kiejtési gyakorlatok

• Beszédszervek fejlesztése - tükör előtt ajakkerekítés, csücsörítés,… - nyelvkörzések a fogakon kívül, az ajakakon belül, - erőteljes szájnyitás.

• Hangok bemutatása „hangosan” majd némán - hangos ismétléssel, - néma ejtéssel, szájról olvasással.

• Hangok képzése hangutánzással - pukkantás: p - szappanbuborék: b - sziszegés: sz - zümmögés: z

• Hangsor bemutatása - áaeé - ismétlés tempóváltással - ismétlés néma ejtéssel és tempóváltással - hangsor bővítése – áaeéií …

• Szóoszlopok – egy szótagú - ismételgetése utánmondással - ez, az, íz, űz, ás, és, is, …

• Szópárok ismételgetése nagy ajak mozgással, helyes időtartammal - málna-bálna, élne-véle, béka-répa, váza-mára,…

• Túlzott szájmozgással mondókák ismételgetése - pl.. Ádám bátyám …

• Sziszegők, susogók gyakorlása - szavakkal: szeles, szagos, sáska, susog… - mondatokkal pl.. Tavaszi szél utat száraszt, őszi eső vizet áraszt.

• „r” pergetése, ameddig a levegő tart. - r-rel kezdődő szavak, szavakban kettőzött r hangok gyakorlása; rigó, reggel, retek, ikerrel, magyarral, monitorral, …

• „l” ismételgetése mozdulatlan állal. - liba, lila, létra, villamos, kell, szellő, …

• Kettőzött vagy ikerhanggyakorlatok: - abban ebben, viccel, léccel, ráccsal, raccsol, reggel, raggal, annak, …

• Hasonulási gyakorlatok: - él-éljen, hall-halljon, szól-szóljon, ül-üljön…

• Magánhangzó-torlódás, hiátus gyakorlatok - fiai, óriási, hiú, dió, …

• Mássalhangzó-torlódás - balra, félre, enyvről, hangjegy…


Ritmusgyakorlatok

• Járás, lépés egyenletes ritmusra - járás közben gyermekdalok éneklése pl.: Aki nem lép egyszerre … - járás közben minden lépésre tapsolás énekléssel együtt - járás közben számlálás egyesével, mindegyikre tapsolás

• Hangsúlyritmus /járás közben/ - minden másodikra tapsolás, - minden harmadikra tapsolás, - minden negyedikre tapsolás, - páratlan tapsolás, páros dobbantás, - 1-3. tapsolás, 4. dobbantás, - 1-3. dobbantás, 4. tapsolás, - ti-ti, tá ismétlése, - egyszerű ritmusok tapsolása egyenletes járás közben.

• Egyszerű ritmusgyakorlatok - ritmushangszerekkel: cintányér, triamgulum, tikfa - hétköznapi eszközökkel: két ceruzával, vonalzóval, …

• Nevek ritmusa - keresztnevek mondogatása ritmusosan, - keresztnevekhez ritmus tapsolása, - ritmushoz nevek kitalálása.

• Kiszámolók mondogatása - kopogtatással, tapsolással, dobbantással; - szavak kettőzésével a mondókák ismételgetése, - mondókák rappelve.

• Versritmusú szólások a kötetlen beszédben - szópárok gondolatba foglalása billeg-ballag, hébe-hóba, éjjel-nappal, girbe-gurba, lári-fári, mende-monda, körbe-körbe; - összefüggő szöveg alkotása szópárok alkalmazásával. - ritmusos szólások gyűjtése, ismételgetése pl.: Itt az árok, most ugorj! Bársony mellény, üres has! Vastag abrosz, vékony ebéd!


• Szópárok, szókapcsolatok és szövegek olvasása az időtartam gyakorlására - lópokróc-robotol, parazsat-szállását, dörömböl-csömörről, - szálló szellővel, koromfekete színekkel, gyönyörűen kinyílott, - Weöres Sándor: Bolygó zápor Bolygó zápor libben, táncol, suhog a fü sürüjén, fa ágán, Kéklő halvány felhők alján Kivirul a ragyogó szivárvány.

• Ritmusgyakorlatok jól ritmizálható versek olvasásával - erősen ritmizálva a tartalom rovására, - gyengébben ritmizálva a tartalom kiemelésével, - egészen visszafogott ritmusban, elsősorban a tartalomra figyelve. Weöres Sándor versei

• Ritmusjelekkel versolvasás - ritmizálva felolvasás, rövid-hosszú szótagok bejelölve - ritmizálva felolvasás közben kopogni is a ritmust, - ritmusfelismerés gyakorlására ritmusjelek bejelölésével.

Beszédkészségfejlesztő, szórakésztető, szókincsfejlesztő gyakorlatok

Azonos kezdőbetűvel szógyűjtés - tetszés szerinti téma - adott témakör

• Szóvégi kezdés - tetszés szerint - adott témakör

• Mit visz a kishajó pl.. t-vel?

• Hagyományos barkochba - növény, állat, tárgy, …

• Kakukktojás, mi nem illik a sorba?

• Haragszom rád! - Ok és indoklás; …, mert kék a pólód. Válasz: Ez tetszik nekem. - Kérdés pl.: Miért, a cipőm miatt? Válasz pl.: Nem azért, hanem mert, rövid a hajad. Indoklás pl.: Azért rövid, mert úszni járok.

• Reklámozás - bármilyen tárgyat, érdekes helyet, …

• Szokatlan tárgyhasználat - Mire nem lehet nem használni az adott tárgyat?

• Egy szóból több - az adott szónak a szótagjait és egyes betűit formálva kell újabb, de rövidebb szavakat keresni pl.: vitorláshajó – tor, ha, haj, jó, …

• Állatkombináció - jól ismert állatnevekből összevonással új állatnevek alkotása pl.: kanárigó, kecskenguru, medveréb, …


• Asszociációs játék - tárgykörös – Nekem a nyárról a strand jut eszembe. A következő tanuló: nekem a nyárról a … jut eszembe. - témakörös – Nekem a nyárról a strand jut eszembe. A következő tanuló: Nekem a strandról a tömeg jut eszembe. …

• Szópóker - a szó utolsó hangjával kell kezdődnie a következő szónak pl.: asztal, leves, selyem, … - tárgyak, városok, … neve

• Zagyva mesecímek, közmondások, szólások - össze kell keverni mesecímeket, közmondásokat, szólásokat pl.: Csillagszemű bíró, A kolozsvári juhász, … Addig jár a korsó a kútra, míg maga esik bele. …

• Szívesen lennék, … sohasem lennék, …

• Fejezd be a mondatot … - Azt akarom …; Megpróbálom …; Jó lenne …

• Híres ember vagyok… - sportoló, miniszter, ügyvéd, …hogyan lett?

• Most mutasd meg!